Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvärdering av FPA:s upphandlingsförfarande har blivit färdig

Social- och hälsovårdsministeriet
23.11.2020 16.59
Pressmeddelande 288/2020

Syftet med utvärderingen var att utreda hur de upphandlingar av rehabiliteringstjänster, tolkningstjänster och taxiförmedlingstjänster som FPA genomfört under de senaste åren fungerat ur kundernas, tjänsteproducenternas och FPA:s synvinkel. Genomförandet av utvärderingen är en del av regeringsprogrammet.

Utvärderingen genomfördes av konsultbolaget KPMG på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. KPMG gick igenom upphandlingsförfarandena och utarbetade rekommendationer utifrån dem samt tog ställning till behoven att ändra lagstiftningen.

Som källmaterial för utredningen har använts intervjuer med FPA:s experter, nyckelpersoner i intressebevakningsorganisationer för olika intressentgrupper samt tjänsteproducenter. Som en del av utredningsarbetet har KPMG satt sig in i upphandlingsdokumenten för de upphandlingar som är föremål för utvärderingen samt i tidigare utredningar som gjorts och i bakgrundsmaterial som fåtts från FPA, såsom statistik gällande tjänsterna.

Upphandlingen av rehabiliteringstjänster på god nivå

I utvärderingen har man särskilt granskat upphandlingen av individuell fysioterapi samt upphandlingen av rehabiliteringskurser. Utvärderingen gäller åren 2017–2019, under vilka sammanlagt 110 upphandlingar av rehabiliteringstjänster genomfördes.

Enligt utvärderingen har beskrivningarna av tjänsterna vid konkurrensutsättningen av rehabiliteringstjänsterna gjorts på ett täckande och detaljerat sätt. Detaljerade definitioner av de minimikrav som krävs av tjänsteproducenterna säkerställde också för sin del  rehabiliteringstjänsternas höga kvalitetsnivå ställvis. Den individuella planeringen av rehabiliteringen kunde dock enligt utvärderingen vara besvärlig för vissa kunders del.

Sammanfattningsvis konstateras det i utvärderingen att upphandlingslagen i synnerhet vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster erbjuder tillräcklig flexibilitet för att upphandlingsförfarandet ska kunna anpassas så att det motsvarar kraven på den tjänst som upphandlas. Enligt utvärderingen förutsätter den nuvarande upphandlingsmodellen inga särskilda lagstiftningsändringar som stöd.

Stor variation i fråga om priser och kvalitet för tolkningstjänsternas del

Enligt utvärderingen varierar priserna på tolkningstjänster och den kvalitet som tjänsteproducenterna anger i anbuden avsevärt mellan de utvalda tjänsteproducenterna. 

I fråga om tillgången till tjänster upptäcktes också till vissa delar regionala utmaningar och utmaningar som gäller vissa kundgrupper. Enligt utvärderingen beror problemen med tillgången till tjänster dock inte enbart på upphandlingsförfarandet. 

Utredningsarbetet visar att upphandlingen av tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning kan utvecklas så att den fungerar bättre utifrån den nuvarande modellen för konkurrensutsättning utan att ändringar görs i lagstiftningen. På basis av intervjuerna anses den nuvarande modellen dock inte vara den bästa möjliga för ordnandet av tolkningstjänst. 

Enligt utvärderingen kan som ett alternativt sätt att tillhandahålla tjänsten övervägas ett dynamiskt inköpssystem som i tillräcklig utsträckning beaktar kundens möjlighet att välja en tolk som motsvarar hans eller hennes individuella behov, eller ett registreringsförfarande.

Inom taxitjänsterna har man fått kontroll över kostnaderna genom konkurrensutsättning

Ett öppet förfarande har använts som upphandlingsförfarande. Ett öppet förfarande är ett s.k. grundläggande förfarande som lämpar sig för sådana tjänsteupphandlingar där föremålet för upphandlingen kan definieras och kraven ställas på förhand utan någon separat förhandlingsfas. 

Enligt utvärderingen har den nuvarande verksamhetsmodellen relativt väl tryggat tillgången till tjänster. Det är fråga om en tjänst och förmån som är central ur användarnas synvinkel och som ställer en hög krav- och beredningsnivå i fråga om genomförandet av eventuella ändringar.

Enligt utvärderingen kan Folkpensionsanstaltens upphandling av taxitjänster utvecklas utifrån den nuvarande upphandlingsmodellen bl.a. genom att se över regionstrukturen. Med den nuvarande modellen har man kunnat trygga att tjänsterna finns att tillgå och att de fungerar på en hållbar kostnadsnivå. 

Som alternativa upphandlingssätt nämns i utvärderingen registreringsmodellen/servicesedelmodellen, en separat konkurrensutsättning av förmedling och trafikering samt en delreform av den nuvarande modellen.

Folkpensionsanstalten har genom konkurrensutsättning kunnat kontrollera kostnadsutvecklingen.

Ytterligare information: 

Rehabiliteringstjänster: Milja Tiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 579
Tolkningstjänster: Jaska Siikavirta, direktör, tfn 0295 163 394
Taxitjänster: Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224

  •