Hyppää sisältöön
Media

Arviointi Kelan hankintamenettelystä valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2020 16.59
Tiedote 288/2020

Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää Kelan viime vuosina toteuttamien kuntoutuspalvelujen, tulkkauspalvelujen ja taksivälityspalvelujen hankintojen toimivuutta asiakkaiden, palveluntuottajien ja Kelan näkökulmista. Arvioinnin toteuttaminen on osa hallitusohjelmaa.

Arvioinnin toteutti konsulttiyhtiö KPMG sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona. KPMG kävi läpi hankintamenettelyjä ja laati sen pohjalta suosituksia ja otti kantaa lainsäädännön muutostarpeisiin.

Selvityksen lähdemateriaalina on käytetty Kelan asiantuntijoiden, eri sidosryhmien edunvalvontaorganisaatioiden avainhenkilöiden ja palveluntuottajien haastatteluja. Osana selvitystyötä KPMG on perehtynyt arvioinnin kohteena olevien hankintojen hankinta-asiakirjoihin sekä aiheista aiemmin tehtyihin selvityksiin ja Kelalta saatuihin tausta-aineistoihin, kuten palveluja koskeviin tilastoihin.

Kuntoutuspalveluiden hankinta hyvällä tasolla

Arvioinnissa on tarkasteltu erityisesti yksilöfysioterapian hankintaa sekä kuntoutuskurssien hankintoja. Arviointi kohdistuu vuosiin 2017-2019, joiden aikana toteutettiin yhteensä 110 kuntoutuspalveluhankintaa.

Arvioinnin mukaan kuntoutuspalvelujen kilpailutuksessa palvelukuvaukset on laadittu kattavasti ja seikkaperäisesti. Paikoin yksityiskohtaisetkin määrittelyt palveluntuottajilta edellytetyistä vähimmäisvaatimuksista varmistivat osaltaan kuntoutuspalvelujen korkeaa laatutasoa. 

Kuntoutuksen yksilöllinen suunnittelu saattoi kuitenkin joidenkin asiakkaiden kohdalla muodostua arvioinnin mukaan hankalaksi.

Yhteenvetona arvioinnissa todetaan, että hankintalaki tarjoaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa riittävän joustovaran hankintamenettelyn mukauttamiseksi vastaamaan hankittavan palvelun vaatimuksia. Nykymuotoinen hankintamalli ei arvioinnin mukaan edellytä tuekseen erityisiä lainsäädäntömuutoksia.

Tulkkauspalveluissa suurta vaihtelua hinnoissa ja laadussa

Arvioinnin mukaan tulkkauspalveluiden kohdalla hinnat ja palveluntuottajien tarjouksissa osoittama laatu vaihtelevat merkittävästikin valittujen palveluntuottajien välillä. 

Palvelujen saatavuudessa havaittiin myös joiltakin osin alueellisia ja asiakasryhmäkohtaisia haasteita. Palvelujen saatavuuteen liittyvät ongelmat eivät arvioinnin mukaan kuitenkaan johdu vain hankintamenettelystä. 

Selvitystyön perusteella vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluhankintoja voidaan kehittää toimivammiksi nykyisen kilpailutusmallin pohjalta ilman lainsäädännöllisiä muutoksia. Haastatteluiden perusteella nykymallia ei kuitenkaan pidetä parhaana mahdollisena tapana järjestää tulkkauspalvelua. 

Arvioinnin mukaan palvelun vaihtoehtoiseksi toteuttamistavaksi voidaan harkita dynaamista hankintajärjestelmää, jossa huomioidaan riittävällä tavalla asiakkaan mahdollisuus valita yksilöllistä tarvettaan vastaava tulkki, tai rekisteröitymismenettelyä.

Taksipalveluissa hallittu kustannuksia kilpailutuksella

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Avoin menettely on ns. perusmenettely, joka soveltuu sellaisiin palveluhankintoihin, joissa hankinnan kohde voidaan määritellä ja vaatimukset asettaa ennakolta ilman erillistä neuvotteluvaihetta. 

Arvion mukaan nykyinen toimintamalli on suhteellisen hyvin turvannut pääsyn palveluihin. Kyseessä on käyttäjien kannalta keskeinen palvelu ja etuus, joka asettaa korkean vaatimus- ja valmistelutason mahdollisten muutosten läpiviennille.

Arvioinnin mukaan KELAn taksipalveluhankintoja voidaan kehittää nykyisen hankintamallin pohjalta mm. aluerakennetta uudelleenarvioimalla. Nykymallilla on kyetty turvaamaan palveluiden saatavuus ja toimivuus kestävällä kustannustasolla. 

Vaihtoehtoisina hankintatapoina arvioinnissa mainitaan rekisteröitymismalli/ palvelusetelimalli, välityksen ja liikennöinnin kilpailuttaminen erikseen ja nykymallin osittainen uudistaminen.

KELA on kyennyt kilpailutuksella hallitsemaan kustannuskehitystä.

Lisätietoja: 

Kuntoutuspalveluiden osalta neuvotteleva virkamies Milja Tiainen, p. 0295 163 579
Tulkkauspalveluiden osalta johtaja Jaska Siikavirta, p. 0295 163  394
Taksipalveluiden osalta hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. 0295 163  224

Sivun alkuun