Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till principbeslutet om främjande av psykisk hälsa har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 14.05
Pressmeddelande
En pojke på bibliotekets golv

Utkastet ger en allmän bild av de åtgärder för främjande av psykisk hälsa som ministerierna planerar internt och tillsammans under åren 2023–2027. Utkastet innehåller också de senaste forskningsrönen om psykisk hälsa och självmord i Finland.

Utkastet till principbeslutet om främjande av psykisk hälsa stöder genomförandet av den strategi för psykisk hälsa och det program för förebyggande av självmord som publicerades 2020.  

”I offentligheten är diskussionerna om psykisk hälsa oftast problemorienterade. Man borde fokusera mera på de psykiska resurserna. Det finns mycket kunskap om de metoder som främjar psykisk hälsa och det vidtas många åtgärder också inom andra samhällsområden än hälso- och sjukvården för att främja psykisk hälsa. Detta arbete beskrivs i utkastet till principbeslutet om främjandet av psykisk hälsa”, säger forskningsprofessorerna Jaana Suvisaari och Timo Partonen från Institutet för hälsa och välfärd.  

”De åtgärder som främjar psykisk hälsa förebygger också självmord. Under de senaste årtiondena har självmorden i Finland minskat betydligt. Självmorden har de facto halverats sedan år 1990. För att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning krävs det att man vidtar effektiva långsiktiga åtgärder inom alla samhällsområden för att förebygga självmord. Det viktigaste är att identifiera självmordsfaran och att ingripa i tid så att man kan förhindra och förebygga självmord”, säger Soile Ridanpää, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet.  

De känslor miljön väcker och den betydelse miljön har ska beaktas vid främjandet av psykisk hälsa

I jämförelse med strategin för psykisk hälsa är det nya i utkastet till principbeslutet att man också ska beakta klimatets och miljöns betydelse vid främjande av psykisk hälsa. Det är främst ungdomarna som talar om klimatkrisen, men alla åldersgrupper berörs av detta på något sätt. Naturens och miljöns betydelse för den psykiska hälsan får en större roll än tidigare i utkastet till principbeslutet. Naturen och miljön lyfts fram också i olika ministeriers strategier och planer. 

I publikationen beskrivs de åtgärder för främjande av psykisk hälsa som ska vidtas under åren 2023–2027, och avsikten är att utkastet ska behandlas under följande regeringsperiod. Det ska ordnas en officiell remissbehandling och utkastet till principbeslutet ska uppdateras så att det följer regeringsprogrammet.  

Ytterligare information:

Soile Ridanpää, specialsakkunnig [email protected]

Tillbaka till toppen