Hoppa till innehåll
Media

Uppföljningsrapport om Finlands äldrepolitik i en internationell kontext har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 15.05
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en uppföljningsrapport där Finlands nationella äldrepolitik granskas och utvärderas i förhållande till den internationella handlingsplanen om åldrande, som antogs i Madrid 2002. Rapporten belyser det utvecklingsarbete som gjorts i Finland och placerar det i en internationell kontext.

Äldrepolitiken i Finland överensstämmer till sina mål och sitt innehåll i hög grad med FN:s mål. FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) uppmuntrar medlemsstaterna att närma sig utarbetandet av rapporten med ett  ”nedifrån och upp”-tillvägagångssätt som inkluderar det civila samhället och de äldre.

Avsikten är att hjälpa medlemsstaterna att få respons på den politik och de program som de genomfört. Social- och hälsovårdsministeriet begärde utlåtanden om uppföljningsrapporten av olika ministerier och sakkunnigorganisationer samt företrädare för kommunsektorn, frivilligorganisationer, intressegrupper och arbetsmarknadsorganisationer. Av de 31 organisationer som tog emot begäran om utlåtande lämnade 26 ett utlåtande.

De nationella rapporterna är en viktig del av granskningen och utvärderingen av äldrepolitiken. De utgör grunden för den regionala sammanfattande rapporten om genomförandet av handlingsplanen. Efter granskningen och utvärderingen på nationell nivå samordnar FN:s regionala kommittéer samkörningen av uppgifterna inom sitt eget område. Gransknings- och utvärderingsprocesserna kulminerar i en allmän översikt som utförs av FN:s kommission för social utveckling (CSocD).

Bakgrunden till uppföljningsrapporten är den internationella handlingsplanen Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA), som godkändes av den andra världskonferensen om åldrande i Madrid i april 2002. För att främja genomförandet av handlingsplanen och målen ordnas det vart femte år en nationell rapporteringsrunda där den nationella äldrepolitiken ses över och utvärderas. Genomförandet av handlingsplanen följs upp av FN:s ekonomiska kommission för Europa UNECE. 

Ytterligare information: 

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Elina Häkkinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen