Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Föräldradagpenningssystemet bör utvecklas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2015 11.30
Pressmeddelande 197/2015

Arbetsgruppen som granskat föräldradagpenningsförmåner med avseende på olika familjeformer föreslår bland annat att en pappa som ensam vårdar sitt barn bör ha rätt till föräldradagpenning. En pappa som bor med och tar hand om barnet har enligt nuvarande lagstiftning inte rätt till föräldradagpenning, om pappan tidigare inte har varit sambo eller gift med barnets mamma. En mamma som fött barnet har däremot alltid rätt till moderskaps- och föräldrapenning, även om hon inte bor eller vårdar barnet.

Arbetsgruppen stjärnfamiljer överlämnade sin rapport den 26 november till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä. I sin rapport har arbetsgruppen undersökt likvärdigheten mellan ensamförsörjar-, distansförälder, adoptiv-, flerlings- och regnbågsfamiljer med avseende på föräldradagpenning.

Enligt arbetsgruppen bör en pappa som bor med och tar hand om barnet beviljas rätt till faderskaps- och föräldradagpenning, även om mamman inte bor med pappan och barnet. Om pappan tar hand om barnet redan under moderskapspenningsperioden, bör pappan ha rätt till förlängd föräldrapenningsperiod redan från och med den tidpunkt som han tar hand om barnet. Pappans rätt till föräldradagpenning bör inte knytas till äktenskap eller samboförhållande med barnets mamma, och inte heller till efterkontrollen efter mammans förlossning. Pappans rätt till föräldrapenning under moderskapsperioden skulle innebära en förlängning av föräldradagpenningsperioden. Det föreslås att en mamma som inte bor med barnet eller deltar i vården av barnet fråntas rätten till föräldrapenning, om den andra föräldern är berättigad till föräldrapenning. Mamman har dock fortfarande rätt till moderskapspenning.

Arbetsgruppen har lagt fram flera förslag till en översyn av föräldradagpenningen. Förslagen är inte prioriterade men arbetsgruppen anser det vara ett betydande missförhållande att en förälder som ensam tar hand om barnet inte alls har rätt till föräldradagpenning. Arbetsgruppen har inte berett sina förslag i slutlig form. Reformförslagen och behövliga ändringar av lagstiftningen ska göras under den fortsatta beredningen. Arbetsgruppen har inte heller behandlat hur finansieringen ordnas för de ändringar som eventuellt ska genomföras.

Svårt att jämföra familjeformer

Arbetsgruppen har vid bedömningen av olika familjeformer använt den s.k. kärnfamiljen som jämförelsepunkt. Kärnfamiljen består av föräldrar av olika kön som bor tillsammans samt deras barn som fötts under olika tidpunkter. Arbetsgruppen har även bedömt om kvinnor och män som mottagare av föräldradagpenning har en jämställd ställning.

Att jämföra dagpenningsförmånerna för olika familjeformer är besvärligt. Föräldradagpenningssystemet enligt sjukförsäkringslagen har skapats under en tid då den s.k. kärnfamiljen var den rådande familjeformen. Lagstiftningen har under årens lopp utvecklats bit för bit genom att antalet bestämmelser om olika familjeformer har ökats. Detta har gjort helheten komplicerad och delvis svårtolkad. Föräldradagpenningssystemet bygger i stor utsträckning på tanken att ett barn har en mamma och en pappa som lever tillsammans med barnet, och mamman och pappan har egna könsbundna dagpenningsförmåner.

En jämförelse försvåras också av att de olika dagpenningsförmånerna haft olika syften och mål. Dessutom är föräldradagpenningen en förmån för den försäkrade, inte för familjen eller barnet.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163193, [email protected]

Tillbaka till toppen