Hoppa till innehåll
Media

Arbetslivet förändras – Ny policy för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2019 12.00
Nyhet

Arbetslivet, arbetets innehåll, arbetssätten och arbetsformerna samt arbetskraften förändras. Ett mål för social- och hälsovårdsministeriets nya policy för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet är att arbetet ska vara sunt och säkert på alla arbetsplatser oberoende av hur arbetet utförs. Policyn preciserar social- och hälsovårdsministeriets strategi.

Hurdant arbetslivet är och hur människor mår i arbetslivet inverkar inte bara på individernas välbefinnande utan också på organisationernas produktivitet och konkurrenskraft samt samhällets sociala hållbarhet.

Policyn styr verksamheten hos social- och hälsovårdsministeriet och inom dess förvaltningsområde i frågor som gäller arbetslivet, men för att målen ska nås behövs också brett samarbete. Policyn och den verksamhetsplan som hör samman med policyn har beretts tillsammans med inrättningar inom förvaltningsområdet, arbetsmarknadsorganisationer och andra samarbetspartner. Med policyn vill man fästa särskild uppmärksamhet vid förebyggande, såsom planering av arbetet och arbetsmiljön och att faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsförmåga beaktas redan i ett tidigt stadium. Man vill också fästa uppmärksamhet vid resursfaktorerna i arbetet.

I ett föränderligt arbetsliv har ledarskap som främjar arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet en viktig roll. Målet med policyn för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet är att tiden i arbetslivet ska bli längre och att människorna ska vara kvar i sitt arbete längre än för närvarande.

I praktiken innebär detta att unga smidigt kommer in i arbetslivet, att det inte blir några långa avbrott i arbetslivet på grund av arbetsoförmåga och att människor inte tvingas sluta arbeta i förtid på grund av arbetsoförmåga. En viktig förutsättning för att människors tid i arbetslivet ska bli längre är att människornas förmåga, vilja och möjligheter att arbeta förbättras och att var och en kan utnyttja sin arbetsförmåga.

Ett mål är att frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet ska bli en del av den strategiska ledningen på arbetsplatserna. Det är också viktigt att var och en som är på väg in i arbetslivet eller som redan befinner sig i arbetslivet, såväl arbetsgivare, arbetstagare som företagare, har tillräckliga kunskaper om hälsa och säkerhet i arbetet.

I Finland har det gjorts långsiktiga satsningar på arbetarskydd och sunda arbetsförhållanden. I ett föränderligt arbetsliv är det dock nödvändigt att fortsätta satsa på att minska olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade sjukdomar samt skadlig belastning. 

Ytterligare information:

Riitta Sauni, medicinalråd, tfn 0295 163 147, [email protected] 
Liisa Hakala, direktör, tfn 0295 163 566, fö[email protected] 

Tillbaka till toppen