Hoppa till innehåll
Media

Arbetspensionsförsäkringsbolagen ska genomföra risk- och solvensbedömning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2016 13.36
Pressmeddelande 35/2016

Arbetspensionsförsäkringsbolagen ska i fortsättningen regelbundet genomföra en risk- och solvenbedömning och uppdatera den om riskerna förändras väsentligt. Risk- och solvensbedömningen ska vara en del av den strategiska planeringen och styrningen av pensionsanstaltens verksamhet.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 17 mars. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Syftet med risk- och solvensbedömningen är att den ska utveckla pensionsanstalternas riskhantering och betjäna pensionsanstaltens styrelse och operativa ledning i ledningen av pensionsanstalten. Bedömningen ska komplettera och delvis också ersätta den nuvarande regleringen i fråga om risker samt fungera som en sammanställning av pensionsanstaltens riskanalyser. De nya bestämmelserna ska gälla arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, pensionskassorna och Sjömanspensionskassan.

Vid bedömningen kan man använda sig av t.ex. stresstester, känslighetsanalyser eller omvända stresstester. Alla väsentliga risker ska beaktas, dvs. även risker som faller utanför beräkningen av solvensgränsen.

Pensionsanstalten ska uppdatera risk- och solvensbedömningen regelbundet och utan dröjsmål om riskerna har förändrats väsentligt. Pensionsanstaltens styrelse ska på förhand bestämma bedömningsintervallen och i hurdana situationer bedömningen måste uppdateras. En sammanfattning av risk- och solvensbedömningen och slutledningarna av den ska sändas till Finansinspektionen.

Regeringen föreslår också att den temporära lag genom vilken arbetspensionsbolagens dotterbolag tillåts bygga bostäder med lånade pengar ska fortsätta gälla till utgången av 2019. Den nuvarande lagen är i kraft till utgången av 2017. Syftet med lagen är att öka produktionen av hyresbostäder.

Ytterligare information:

Mikko Kuusela, övermatematiker, tfn 0295 163182, [email protected]

Tillbaka till toppen