Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansieringen av skyddshemstjänsterna blir klarare

Social- och hälsovårdsministeriet
17.5.2018 13.49
Pressmeddelande 74/2018

Ändringar i lagen om skyddshem ska klargöra principerna för finansieringen av skyddshemstjänsterna från ingången av 2019. I fortsättningen ska Institutet för hälsa och välfärd fatta beslut om val av tjänsteproducenter men inte längre ingå avtal om produktion av skyddshemstjänster med tjänsteproducenterna. Institutet för hälsa och välfärd ska betala ersättningar till producenterna av skyddshemstjänster genom tillämpning av statsunderstödslagen. De särskilda grunderna för fördelning av ersättning slopas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 18 maj.

Lagändringarna underlättar och minskar det administrativa arbetet hos Institutet för hälsa och välfärd och frigör resurser som kan användas för styrning av skyddshemsverksamheten.

Lagen om skyddshem trädde i kraft vid ingången av 2015, och samtidigt överfördes finansieringen av skyddshemstjänster på statens ansvar. Före det var det kommunerna som i enlighet med dåvarande socialvårdslag hade finansierings- och organiseringsansvaret för skyddshemstjänsterna. De lagändringar som nu gjorts grundar sig på de ändringsbehov som lyfts fram av den arbetsgrupp som utvärderat lagen om skyddshem.

Skyddshemstjänsterna är avsedda för personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld och för medföljande minderåriga barn. Syftet med tjänsterna är att bryta våldsspiralen.

Finansieringen till skyddshemsverksamheten har utökats betydligt under denna regeringsperiod. Vid utgången av detta år kommer det i Finland att finnas 27 skyddshem och 179 familjeplatser, dvs. platser för en vuxen och medföljande minderåriga barn. Antalet skyddshem och familjeplatser har ökat klart från 2015, då det vid årets utgång fanns 19 skyddshem och 114 familjeplatser.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 550

Tillbaka till toppen