Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om skyddshem förnyas - utkastet till lag på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
16.3.2017 14.13
Pressmeddelande 38/2017

Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till ny lag om skyddshem. Utlåtandena ska lämnas in senast den 27 april. I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om skyddshem, som ska upphäva den gällande lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster. Den nya lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2018.

Syftet med propositionen är att skapa större klarhet i principerna för finansiering av skyddshemstjänster. I lagen ska dessutom föreskrivas om utbildning av skyddshemspersonal. Också myndigheternas befogenheter i fråga om styrningen och tillsynen av skyddshemsverksamheten ska förtydligas.

I den nya lagen ska det anges tydligare än förut att skyddshemstjänster är avsedda för offer för våld i nära relationer och deras minderåriga barn. I lagen ska dessutom föreskrivas att det inte behövs något beslut eller avtal för att en person ska kunna bli klient vid skyddshemmet.

Den gällande lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster trädde i kraft vid ingången av 2015. Då föreskrevs det att Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för ordnandet och samordningen av skyddshemstjänster. En grupp för utvärdering av lagen om skyddshem har följt och bedömt hur väl lagen fungerar. Regeringspropositionen som nu skickas ut på remiss baserar sig på de ändringsbehov som påtalats av denna grupp.

Ersättningsgrunderna ses över

Enligt utkastet till lag ska den ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster basera sig enbart på beslut om statsunderstöd. Detta skulle skapa klarhet i systemet, eftersom betalningen av ersättningar i nuläget baserar sig både på avtal mellan Institutet för hälsa och välfärd och tjänsteproducenterna och på beslut om statsunderstöd som fattas utöver dessa. Avtal ska inte längre ingås, och Institutet för hälsa och välfärd ska enbart fatta beslut om val av tjänsteproducenter. Grunderna för fördelning av ersättning som betalas av statens medel ska slopas. Enligt förslaget ska Institutet för hälsa och välfärd fördela ersättningen till tjänsteproducenterna utifrån budgetar som baserar sig på antalet familjeplatser, på samma sätt som man i praktiken gjort hittills. På den ersättning som betalas till tjänsteproducenterna ska tillämpas samtliga bestämmelser i statsunderstödslagen, inte bara en del som hittills.

Den statliga finansieringen av skyddshemsverksamheten ökas

Finansieringen av skyddshem har ökat sedan staten tog över ansvaret för skyddshemmen år 2015. I planen för de offentliga finanserna 2016–2019 konstateras att den statliga finansiering som reserverats för utgifterna för skyddshemsverksamheten höjs enligt tidigare rambeslut med 2 miljoner euro per år till 17,5 miljoner euro. I statsbudgeten 2017 har 13,55 miljoner euro reserverats för skyddshemsverksamheten.

I skyddshemmen i Finland finns före slutet av 2017 sammanlagt 143 familjeplatser. Detta är 21 % mer än år 2015, då antalet familjeplatser var 118.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340, [email protected]