Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Turvakotilaki uudistuu – lakiluonnos lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.3.2017 14.13
Tiedote 38/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi turvakotilaiksi 27.4. mennessä. Lailla kumottaisiin laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle. Laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta lukien.

Esityksen tavoitteena on selkiyttää turvakotipalvelujen rahoitusta koskevat periaatteet. Laissa säädettäisiin lisäksi turvakodin henkilöstön kouluttamisesta. Viranomaisten toimivaltaa turvakotitoiminnan ohjauksessa ja valvonnassa selkiytettäisiin.

Uudessa laissa turvakotipalvelut rajattaisiin nykyistä selvemmin lähisuhdeväkivallan uhreille ja heidän mukanaan oleville alaikäisille lapsille. Laissa säädettäisiin myös siitä, että henkilön ottamisesta turvakodin asiakkaaksi ei tarvitse tehdä päätöstä tai sopimusta.

Nykyinen laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Tuolloin turvakotipalvelujen järjestäminen ja koordinointi säädettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtäväksi. Lain toimivuutta on seurattu ja arvioitu ns. turvakotilain arviointiryhmässä. Nyt lausunnoille lähtenyt hallituksen esitysluonnos perustuu turvakotilain arviointiryhmän esiin nostamiin muutostarpeisiin.

Korvausperusteet uudistuisivat

Uuden lakiluonnoksen mukaan valtion varoista turvakotipalvelun tuottajalle maksettava korvaus perustuisi ainoastaan päätöksiin valtionavustuksista. Tämä selkiyttäisi tilannetta, sillä nyt korvauksen maksaminen perustuu THL:n ja palveluntuottajien välisten sopimuksiin ja niiden lisäksi tehtäviin valtionavustuspäätöksiin. Näitä sopimuksia ei enää tehtäisi. THL tekisi ainoastaan päätökset palveluntuottajien valinnasta. Valtion varoista maksettavan korvauksen jakoperusteista luovuttaisiin. THL jakaisi korvauksen palveluntuottajille perhepaikkamääriin perustuvien talousarvioiden perusteella, kuten tähänkin asti on käytännössä toimittu. Palveluntuottajille maksettavaan korvaukseen sovellettaisiin kaikkia valtionavustuslain säännöksiä, kun nykylain mukaan niistä sovelletaan vain osaa.

Valtion rahoitus turvakotitoimintaan kasvaa

Turvakotien rahoitus on kasvanut sen jälkeen, kun valtio alkoi vastata turvakodeista vuonna 2015. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2016–2019 on todettu, että turvakotitoiminnan menoihin varattu valtion rahoitus kasvaa kehyskaudella aiempien kehyspäätösten mukaisesti vuosittain 2 miljoonalla eurolla 17,5 miljoonaan euroon. Valtion talousarviossa vuodelle 2017 turvakotitoiminnan menoihin on varattu 13,55 miljoonaa euroa.

Suomen turvakodeissa on vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä 143 perhepaikkaa. Tämä on 21 % enemmän kuin vuonna 2015, jolloin perhepaikkoja oli 118.

Lisätietoja:

Johtaja Kari Paaso, p. 02951 63340, [email protected]