Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av tobakslagen fortsätter – sammandrag av remissvaren färdigt

Social- och hälsovårdsministeriet
30.10.2015 10.41
Pressmeddelande 173/2015

Tobaksrökningen på balkonger, regleringen för elektroniska cigaretter och begränsningarna av införseln av tobaksprodukter var de frågor som det togs mest fasta på i de remissvar som social- och hälsovårdsministeriet har fått om den nya tobakslag som är under beredning. Avsikten är att en regeringsproposition med förslag till ny tobakslag ska lämnas i början av 2016.

Det kom in sammanlagt 68 remissvar. Det syntes en skarp skiljelinje mellan å ena sidan de som understödde ändringarna och å andra sidan de som motsatte sig dem. Vissa frågor rådde det dock enighet om. De åldersgränser på 18 år som föreslagits i lagutkastet fick brett understöd.

Flera olika aktörer inom området hälsa och välbefinnande understödde lagförslaget och önskade t.o.m. striktare reglering än vad som föreslagits i utkastet. De som motsatte sig förslaget ansåg att det vore tillräcklig reglering att endast genomföra EU:s tobaksdirektiv. 

Det framfördes också önskemål om sådant som inte ingår i lagutkastet. Många var t.ex. besvikna på att det i lagutkastet inte ingår något förbud mot tobaksrökning i privatbilar när det finns minderåriga passagerare med i bilen. Många hade även önskat bestämmelser om neutrala tobakspaket (s.k. plain packaging).

Den nuvarande tobakslagen är från 1976. Reformen hänför sig delvis till EU:s tobaksdirektiv, som ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 20 maj 2016. En del av de kommande ändringarna utgår dock från Finlands egna bedömningar och lagstiftningsbehov. Den nuvarande lagen har ändrats så många gånger att den är osammanhängande och behöver ses över.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343, [email protected]
Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340, [email protected]

Sammandrag av remissyttrandena om tobakslagen (på finska)

Tillbaka till toppen