Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Målet att minska tobaksrökning bland unga uppnåddes – alkoholdrickandet bland unga minskar också

Social- och hälsovårdsministeriet
30.6.2015 10.00
Pressmeddelande 125/2015

Ungdomar i Finland röker, använder alkohol och dricker sig berusade allt mer sällan medan däremot snusning och att man prövar på e-cigaretter har i stället ökat bland unga. Tobak och alkohol med några få undantag är inte en del av det vardagliga livet för personer under 13 år. Bland annat dessa uppgifter framgår av rapporten Undersökning om hälsovanor bland unga 2015.

Finland har nått det mål som år 2001 sattes upp i folkhälsoprogrammet Hälsa 2015. Enligt målet ska fram till år 2015 andelen 16–18-åringar som röker vara färre än 15 %. Av pojkarna mellan 16 och 18 år röker nu dagligen 14 % och av flickorna 13 %. År 2001 rökte fortfarande 31 % av såväl pojkarna som flickorna dagligen. Positivt är också att enligt de senaste undersökningarna har endast var femte 14-åring prövat på rökning, medan år 2001 hade över hälften prövat.

Däremot har prövningen och användningen av snus ökat under de senaste tio åren. 18-åriga pojkar använder och prövar snus mest. Snus inberäknat använder 18 % av pojkarna och 14 % av tjejerna i åldern 16–18 år dagligen tobaksprodukter.

Ungefär en tredjedel av de unga har sett tobaksprodukter i butiker, kiosker och servicestationer, medan andelen år 2013 fortfarande översteg två tredjedelar. I och med förbudet mot att ha tobaksprodukter synliga och anvisningen om skärpt bevakning av åldersgränsen minskade även minderårigas tobaksköp i kiosker, butiker och servicestationer mellan åren 2011 och 2015.

Allt fler unga växer upp i hem där föräldrarna inte har rökt under deras livstid. Bland de unga angav 21 % att fadern och 14 % att modern röker. Tobaksreglerna hemma har inte just förändrats sedan år 2005. Det är fortsatt tillåtet att röka på vissa platser eller ibland i vart femte hem. Att tillåta rökning i familjens bil har inte heller förändrats nämnvärt sedan år 2009 då närmare 90 % anger att man inte får röka i bilen.

En majoritet av 12-åringarna vet redan vad e-cigaretter är. Prövningarna av e-cigaretter har ökat men närmast är det en liten andel av 18-åringarna (3,5 % av pojkarna, 0,6 % av flickorna) som dagligen använder dem. Av de som prövat på och de som röker e-cigaretter använder ungefär hälften nikotinhaltiga vätskor i e-cigaretterna.

Drickandet minskar

Andelen nyktra unga har ökat sedan början av 2000-talet och stigit ytterligare efter år 2013. Andelen personer som dricker ofta, dvs. minst en gång i veckan, minskade efter år 2009 och har fortsatt att minska de senaste två åren. Även 18-åriga pojkar har minskat användningen av alkohol och drickandet i berusningssyfte. Däremot förefaller det som att den minskning av alkoholdrickandet som pågått under flera år bland 18-åriga flickor har avstannat.

Mindre reklam syns efter ändringen av alkohollagen

Andelen unga som sett alkoholreklam har minskat från 73 % till 66 % mellan åren 2013 och 2015. Andelen som sett reklam i tv hade sjunkit från 60 % till 44 %, och unga lade också märke till mindre reklam än tidigare i dagstidningar och tidskrifter. Mest reklam såg unga på Internet och i tv. Ändringen av alkohollagen som begränsar alkoholreklam trädde i kraft från ingången av år 2015.

Undersökningen om hälsovanor bland unga besvarades av 7 412 unga i åldern 12–18 år. Undersökningen som gjordes av Tammerfors universitet och finansierades av social- och hälsovårdsministeriet har genomförts vartannat år sedan 1977.

Ytterligare information

professor Arja Rimpelä, Tammerfors universitet, tfn 050 569 8285, [email protected]
forskare Jaana M. Kinnunen, Tammerfors universitet, tfn 040 190 1667, [email protected]
universitetslektor Pirjo Lindfors, Tammerfors universitet, tfn 040 190 1688, [email protected]
sakkunnig Hanna Ollila, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8617, [email protected]
konsultativ tjänsteman Meri Paavola, SHM, tfn 02951 63343, [email protected]

Tillbaka till toppen