Hoppa till innehåll
Media

Strategiarbetet med informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården har börjat – påverka genom att delta i arbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 12.53 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 16.05
Nyhet

Våren 2023 inledde social- och hälsovårdsministeriet strategiarbetet med informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården. I strategiarbetet vill man särskilt få med välfärdsområdena, men också andra intressegrupper.

Syftet med strategiarbetet är att på nationell nivå identifiera de gemensamma strategiska prioriteringarna utgående från behoven inom social- och hälsovården och behoven att utveckla verksamheten. Samtidigt strävar man efter ett långsiktigt och kontinuerligt utvecklande av informationshantering och digitalisering som fortgår oberoende av regeringsbyten eller andra omvälvningar.    

Strategiarbetet går ut på att både för de närmaste åren och för en längre period på cirka 10 år skapa en gemensam vision för vad som bör prioriteras vid utvecklandet, vilka metoder som ska användas, vad som förutsätts för att lyckas, vilka åtgärder som behövs och hur uppgifterna ska fördelas.  I inledningsskedet samarbetar man med välfärdsområdena, och i takt med att arbetet framskrider inkluderas och hörs också många olika intressegrupper.   

Från vision till konkreta åtgärder 

Strategiarbetet går inte bara ut på att beskriva gemensamma mål, utan samtidigt ska man också reda ut varför det är viktigt att uppnå målen och vilka metoder som behövs för att uppnå målen.   Man ska göra upp en strategikarta som beskriver arbetsresultaten och som kan användas som grund för de konkreta utvecklingsprojekten.   

I strategikartan beskrivs visionen, de specifika målen och de prioriteringar för utvecklandet som styr valen av utvecklingsobjekt. Här kan man också se de olika faserna för genomförandet, vad som krävs för att lyckas och hur arbetsrollerna ska fördelas.  Målen och de metoder som används för att uppnå dem kan förändras och omprioriteras under arbetets gång. På det sättet kan man undvika överlappande arbete och punktmässig styrning vid utvecklandet av informationshanteringen och digitaliseringen. Hur målen uppnås bedöms med hjälp av gemensamt fastställda mätmetoder.  

Strategiarbetet styrs av Delegationen för social- och hälsovård, och det konkreta arbetet utförs av delegationens sektion för digitalisering och informationshantering. Sektionen ska i fortsättningen också följa upp hur de strategiska målen har uppnåtts och sköta uppdateringen av strategin.  

Under våren ordnas många samarbetstillfällen

Under våren kan man delta i strategiarbetet på många olika sätt. Den 14 april och den 12 maj ordnar social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdena workshoppar. Kallelsen till workshopparna skickas till välfärdsområdenas registratorskontor. Kallelsen är riktad särskilt till de chefer och experter som ansvarar för utvecklingsverksamhet i välfärdsområdena.  

I den första workshoppen den 17 mars deltog många välfärdsområden:  Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Birkalands välfärdsområde, Norra Savolax välfärdsområde, Östra Nylands välfärdsområde, HUS, Kymmenedalens välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Soite), Satakunta välfärdsområde, Egentliga Finlands välfärdsområde och Helsingfors stad.  

Viktiga teman som lyftes fram under workshoppen var bland annat det effektiva utnyttjandet av information, systemens interoperabilitet, lagstiftning som möjliggör utnyttjandet av information och informationsbaserat och proaktivt kundstöd. Man diskuterade också utvecklandet av samarbetet och verksamhetsmodellerna, som är en förutsättning för att kunna genomföra ändringarna.  

Utöver workshopparna ordnas det den 20 april också ett seminarium om riktlinjerna där man kan diskutera strategin - Suuntaviivat nyt.  Social- och hälsovårdsministeriet ordnar också ett evenemang för IKT-leverantörer den 9 maj där man har för avsikt att diskutera särskilt målen för harmoniseringen av klient- och patientsystemen. Mer information om evenemangen finns i social- och hälsovårdsministeriets evenemangskalender. 

Resultaten av strategiarbetet ska samordnas med följande regeringsprogram. Efter det ordnas det i början av hösten 2023 ett gemensamt samråd om resultaten av strategiarbetet.  

Mer information

Minna Saario, direktör [email protected], tfn 02951 63146
Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected] tfn 02951 63600 (strategiarbete)
Minna Heini, specialsakkunnig, [email protected], tfn 02951 63428  (vårens möten med intressegrupper)

Nyheten har publicerats på svenska 22.3 kl. 16.05. 
Nyheten kompletterades 18.4 kl. 9:36: Egentliga Finlands välfärdsområde har lagts till deltagarna i strategiverkstaden.

Tillbaka till toppen