Hoppa till innehåll
Media

SHM begär utlåtanden om förordningar som gäller understöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2016 15.45
Pressmeddelande 38/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har berett förslag till statsrådsförordningar i vilka det föreskrivs om utdelningen av understöd som beviljas av penningspelbolags avkastning till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd.

Förslagen hänför sig till en revidering av lotterilagen som innebär att penningspelsbolagen Veikkaus, Penningautomatföreningen (RAY) och Fintoto ska fusioneras. Ansvaret för understödsberedningen, utbetalningen av understöd och uppföljningen och övervakningen av användningen av understöden, vilket för närvarande hör till Penningautomatföreningens understödsavdelning, ska i fortsättningen höra till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som ska finnas i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

På understöden ska i fortsättningen tillämpas statsunderstödslagen och en statsrådsförordning som utfärdas med stöd av den. För dem som ansöker om understöd och understödstagarna är ändringarna små och av teknisk natur, eftersom den lag om penningautomatunderstöd som avses bli upphävd till sitt innehåll i huvudsak har motsvarat statsunderstödslagen.  

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet ska genom förordning av statsrådet inrättas en delegation för understödsärenden. Den ska ha till uppgift att lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om målen och de strategiska riktlinjerna för understödsverksamheten och förverkligandet av understödsmålen i de årliga understödsförslagen. Delegationen ska också utveckla och utvärdera understödspolitiken och organisationsverksamheten samt förmedla information från organisationsfältet. Delegationens medlemmar ska vara personer som social- och hälsoorganisationena har föreslagit.  

Delegationen för understödsärenden ska ha en bedömnings- och understödssektion som ska lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om de årliga understödsförslagen. Sektionen ska också kunna ta ställning till enskilda ansökningar om understöd. Sektionen kan också göra bedömningar av den verksamhet som bedrivs av organisationer som avses få understöd.  När sektionens medlemmar utnämns ska social- och hälsoorganisationerna och andra betydande samarbetspartner inom branschen höras.

Enligt förslaget ska statsrådet utnämna medlemmarna i delegationen för understödsärenden och bedömnings- och understödssektionen för fyra år i sänder.

Remisstiden pågår till och med den 22  april 2016.

Ytterligare information:

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 0295 163 517
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 577

Tillbaka till toppen