Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM: Vid budgetmanglingen enades regeringen om åtgärder som ska minska ojämlikheten

Social- och hälsovårdsministeriet
31.8.2017 17.06 | Publicerad på svenska 4.9.2017 kl. 8.56
Pressmeddelande

Vid budgetmanglingen den 31 augusti kom regeringen överens om flera åtgärder som ska stödja barnfamiljer och minska marginalisering. Man vill också främja tillväxt inom hälsobranschen. Dessa åtgärder ingår i regeringens proposition om statsbudgeten för nästa år, som lämnas till riksdagen i september.

Regeringen ämnar genomföra en familjeledighetsreform.  Dessutom föreslår regeringen att det för en höjning av barnbidraget för ensamförsörjare anvisas 9,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning på cirka 5 euro i månaden. För en uppdatering av moderskapsunderstödet anvisas 1,65 miljoner euro mer per år.  Med detta kan bl.a. innehållet i moderskapsförpackningen utvecklas. Inkomsterna för småbarnsfamiljer med små inkomster ökar, eftersom föräldradagpenningarnas minimibelopp höjs.

Till vården av mödrar med missbruksproblem föreslår regeringen ett anslag på tre miljoner euro. För att utveckla vården i livets slutskede anvisas en miljon euro för införande av enhetliga grunder för vård. Avsikten med finansieringen är att förenhetliga vårdpraxis, utbilda hälso- och sjukvårdspersonal och skapa möjligheter för upprättande av regionala verksamhetsanvisningar och avtal i alla landskap.

Dessutom föreslås att det för verksamheten vid kompetenscentrumen inom det sociala området beviljas ett tillägg av engångskaraktär på en miljon euro.

Stöd för att minska ojämlikhet

Dagpenningarnas minimibelopp höjs så att dagpenningens nettobelopp alltid ska vara så stort att stödmottagaren inte behöver grundläggande utkomststöd. Därigenom vill man säkerställa att grundskyddet är förstahandsalternativet framom utkomststöd och att stöden riktas på avsett sätt. Höjningen gäller föräldradagpenningarna, rehabiliteringspenningen, sjukdagpenningen och specialvårdspenningen. Minimibeloppet av samtliga dessa höjs således. För genomförandet av denna höjning anvisas nästa år sammanlagt 8 miljoner euro.
Regeringen ämnar föreslå att det för en höjning av garantipensionen anvisas 8 miljoner euro utöver de 10 miljoner euro som man kom överens om redan vid ramförhandlingarna. Det innebär att garantipensionen höjs med uppskattningsvis 15 euro per månad. Höjningen gäller också rehabiliteringspenningen för unga och minimibeloppet av den rehabiliteringspenning som betalas ut för yrkesinriktad rehabilitering.  

Man vill minska marginalisering bland unga

Arbetslösheten bland unga vill man få ned genom åtgärder som utförs gemensamt av olika förvaltningsområden.  I fortsättningen ska det vara möjligt för en ung person att vid behov få yrkesinriktad rehabilitering utan sjukdomsdiagnos, om personens funktionsförmåga är klart nedsatt. Denna ändring stöder möjligheterna för unga som är i utsatt ställning att studera och få jobb. Samtidigt vill man förändra arbetssätten så att unga kan ges mer personligt stöd och individuell coachning.
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn om tilläggsfinansiering och etablering av Navigator-verksamheten, som är en servicemodell med låg tröskel för unga. Regeringen beslutade också att inrättandet av en psykosocial stödtjänst för unga i anslutning till Navigatorn ska finansieras med 3 miljoner euro.

Satsningar på tillväxtstrategin för hälsobranschen

Nya uppfinningar och internationalisering inom hälsobranschen i Finland påskyndas genom en tillväxtstrategi. Till exempel neurovetenskaplig forskning och spetsforskning som använder uppgifter från social- och hälsovårdssektorns informationssystem innebär möjligheter att främja människors välbefinnande och bedriva internationellt samarbete. Ett annat mål är att det ska uppstå ny företagsverksamhet som gagnar social- och hälsovårdssektorn och skapar nya arbetsplatser i Finland.
För att genomföra tillväxtstrategin för hälsobranschen beslutade regeringen att finansiera inrättandet av ett neurovetenskapligt centrum samt en tillståndsmyndighet som administrerar användningen av social- och hälsovårdsuppgifter.

Regeringen stöder Östra Finlands universitets initiativ att inrätta Finlands neurovetenskapliga centrum i Kuopio. Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet stöder tillsammans med 1,8 miljoner euro ett pilotprojekt på 1,5 år. Från arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde kan det också anvisas finansering till projektet, eftersom det stöder skapande av ny företagsverksamhet och arbetstillfällen i Finland.

Lantbruksföretagarna får stöd för att orka med arbetet

I social- och hälsovårdsministeriets budget för 2018 stöds jordbrukarnas ork i arbetet genom att det anvisas ytterligare en miljon euro till projektet Ta hand om bonden. Dessutom anvisas en miljon euro för att sänka avgifterna för vikariehjälp inom avbytarservicen.

Det här är en svensk översättning av pressmeddelandet som publicerades den 31 Augusti.
 

Ytterligare information:

Niina Perälä, minister Mattilas specialmedarbetare, tfn 0295 163 107
Hanna-Maija Kause, minister Saarikkos specialmedarbetare, tfn  0295 163 109

Tillbaka till toppen