Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar av jämkade arbetslöshetsförmåner

Social- och hälsovårdsministeriet
1.11.2018 13.14
Pressmeddelande 159/2018

Regeringen vill öka mottagandet av kortvarigt arbete och ändra hur tidpunkten för löneutbetalning påverkar beloppet av arbetslöshetsförmånen. Avgörande i fortsättningen är tidpunkten för löneutbetalning (kontantprincipen). Avgörande för närvarande är när lönen har intjänats (intjänandeprincipen). Propositionen minskar dröjsmål vid erhållandet av arbetslöshetsförmån. Förändringarna är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2019–2022.

Den nuvarande intjänandeprincipen leder till ett dröjsmål i utbetalningen av arbetslöshetsförmånen om lönen utbetalas senare än under arbetsmånaden. Dröjsmålet kan orsaka ekonomisk osäkerhet och slutresultatet kan vara att man inte vågar ta emot ströjobb eller inte vågar inleda deltidsarbete.

Enligt propositionen jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen när lönen betalas. Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för maj. Arbetslöshetsförmånen för april kan betalas till fullt belopp, om det då inte finns andra inkomster som ska beaktas vid jämkningen. Ändringen minskar dröjsmålet vid behandlingen av ansökan för april. I och med ändringen har den som ansöker redan tillgång till en löneuträkning när hen fyller i sin ansökan om ersättning för arbetslöshetstiden. Dessutom har den sökande redan tillgång till den inkomst av lön som ska jämkas när utkomstskyddet för arbetslösa påverkas.

Bekanta dig med den figur som berättar om ändringen: 

Jämkad arbetslöshetsförmån för arbetslösa

I propositionen utnyttjas användningen av ett inkomstregister eftersom inkomstuppgifterna kan fås via inkomstregistret i stället för löneuträkningen.

Det skyddade beloppet vid jämkning och beräkningsformel för jämkad förmån ändras inte

Regeringen föreslår inga andra ändringar av den jämkade arbetslöshetsförmånen. Det skyddade beloppet vid jämkning förblir oförändrat, och uppgår till 300 euro per månad. Den beräkningsformel som används för att fastställa den jämkade förmånen ändras inte. Huvudregeln är att arbetslöshetsförmånen för en person som är helt arbetslös minskar med 50 procent varje månad räknat på den lön som överstiger det skyddade beloppet (300 euro/mån).

Det är möjligt att göra uppskattningar av den jämkade arbetslöshetsförmånen med hjälp av räknare som Arbetslöshetskassornas Samorganisation har på sin webbplatser.

Arbetslöshetskassornas Samorganisations räknare

Hur arbetstiden påverkar rätten att få jämkad arbetslöshetsförmån ändras inte heller. Under heltidsarbete som varar i över två veckor betalas jämkad arbetslöshetsförmån inte heller i fortsättningen. Arbetstid som överstiger 80 procent av timmarna för heltidsarbete förhindrar också utbetalning av arbetslöshetsförmånen.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringarna till riksdagen torsdagen den 1 november. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2019. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 02951 63288, [email protected]

Tillbaka till toppen