Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagutkast som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen sänds på remiss

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
31.8.2016 16.33
Pressmeddelande 124

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet sänder ett utkast till regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remiss den 31 augusti. Centrala lagar i propositionsutkastet är en landskapslag, en lag om ordnande av social- och hälsovård, en införandelag, en lag om landskapens finansiering och en lag om statsandel för kommunal basservice. Remissbehandlingen pågår tio veckor, dvs. till och med den 9 november.

Lagarna offentliggjordes i form av utkast den 29 juni. Den 30 juni offentliggjordes dessutom en del av konsekvensbedömningarna. Det har inte gjorts några betydande ändringar i lagarna under sommaren. Till utkastet till regeringsproposition har det lagts till en konsekvensbedömning som är en sammanställning av alla de bedömningar som gjorts. Den innehåller också en bedömning ur grundlagsperspektiv.

Syftet med regeringens proposition är att den 1 juli 2017 inrätta nya landskap och att föreskriva om deras förvaltning och ekonomi. Syftet är dessutom att den 1 januari 2019 överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna från kommunerna till landskapen samt att föreskriva om landskapens finansiering, beskattningsgrunderna för att få in medel för finansieringen, ett nytt statsandelssystem för kommunal basservice, införandet av reformen, personalens ställning och egendomsarrangemang. I propositionsutkastet ingår även preliminära kommunspecifika beräkningar av konsekvenserna för den kommunala ekonomin.

Propositionsutkastet har sänts på remiss till kommunerna, samkommunerna och övriga centrala aktörer. Yttranden om propositionsutkastet ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast den 9 november 2016.  Yttrandena samlas in via en elektronisk enkät, där det finns gott om plats även för fritt formulerade kommentarer. Remissvaren är offentliga.

Så här framskrider beredningen

Efter remissbehandlingen, i november–december, publicerar ministeriet ett sammandrag av remissyttrandena. Efter det beslutar regeringen om den slutliga propositionen och lämnar den till riksdagen.

Ett utkast till regeringsproposition om klientens valfrihet och förenkling av flerkanalsfinansieringen färdigställs och sänds på remiss i slutet av 2016 och lämnas till riksdagen under våren 2017. Då kan den propositionen behandlas jämsides med den proposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen.  

Under samordning av finansministeriet bereds vid ministerierna de uppgifter som utöver social- och hälsovården ska överföras till landskapen. Ett utkast till regeringsproposition som gäller överföringen av dessa uppgifter sänds på remiss under våren 2017.

Reformen tryggar tjänsterna för människorna

Syftet med social- och hälsovårds- och landskapsreformen är att modernisera tjänsterna och göra de offentliga finanserna mer hållbara. Genom reformen skapas förutsättningarna för Finlands framtida social- och hälsovårdsmodell. Alla offentliga social- och hälsotjänster samlas under samma starka ledning, dvs. under landskapet. I de nya landskapen ska man ta i bruk de effektivaste och mest verkningsfulla verksamhetssätten, så att tjänsterna kan produceras verkningsfullt och kostnadseffektivt. Tjänsterna integreras klientfokuserat i enlighet med människornas behov. Målet är att minska skillnaderna i människornas välfärd och stävja kostnadsökningen.

Landskapsreformen skapar tydligare förvaltning och förbättrar kostnadseffektiviteten

I landskapsreformen överförs uppgifter från cirka 400 kommuner eller statliga myndigheter till 18 landskap, som har självstyrelse och landskapsfullmäktige som valts av landskapets invånare genom direkt val. Syftet med reformen är att göra förvaltningens tjänster smidigare och stärka demokratin. Målet är att förändra verksamhetssätten för att få till stånd mer fungerande tjänster för klienten samt bättre kostnadseffektivitet. Dessutom skapas ännu bättre förutsättningar än tidigare för ekonomisk tillväxt och nya slags tjänster.

Utkastet till regeringsproposition har publicerats på webbplatsen regionreformen.fi:

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 0295 163 012
Päivi Laajala, överdirektör, FM, tfn 0295 530 026
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsminister Rehulas specialmedarbetare, tfn 0295 163 109
Sami Miettinen, kommun- och reformminister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 057

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit regeringen sote-uudistus
Tillbaka till toppen