Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet delade ut statsunderstöd för spridning av praxis som främjar välfärd och hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2016 11.11
Pressmeddelande 219/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om statsunderstöd genom vilka man ska finansiera spridning och förankring av god praxis för att förbättra välfärd, hälsa och ansvarstagande bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt. Beloppet av de statsunderstöd som nu delas ut för åren 2017–2018 uppgår till sammanlagt 6 615 000 euro. Projektet God praxis blir bestående ingår i regeringens spetsprojekt Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre.

Med god praxis avses sådana verksamhetssätt eller modeller som sprider sunda levnadsvanor, såsom motion, samt förebygger folksjukdomar, främjar den mentala hälsan och delaktigheten och motverkar ensamhet.

Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd pågick 17.6–30.9.2016. Totalt 26 ansökningar kom in. Bland de projekt som beviljats statsunderstöd finns stora helheter, där flera aktörer arbetar tillsammans. Följande har beviljats understöd:

  • UKK-instituutti (2 635 000 euro) för ett projekt som arbetar för effektiv tvärsektoriell rådgivning om levnadsvanor inom social- och hälsovården. Tio sjukvårdsdistrikt är involverade i projektet.
  • Vitalmed Ab (69 000 euro) för utveckling av läkemedelsfri behandling av sömnlöshet
  • Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf (340 000 euro) för att minska ungas användning av berusningsmedel och för att öka yrkesskollärares färdigheter att stärka ungas gruppkänsla och hantering av det psykiska välbefinnandet
  • Filha ry (580 000 euro) för ett projekt som beskriver effektiva metoder för tobaksavvänjning för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem inom 11 sjukvårdsdistrikt
  • Ikäinstituutin säätiö (485 000 euro) för ett projekt som ska öka den fysiska aktiviteten bland äldre
  • Kyrkostyrelsen (1 000 000 euro) för införande av verksamhetsmodellen ”ett gemensamt kök” i 36 kommuner
  • Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf (846 000 euro) för förbättring av befolkningens färdigheter att hantera det psykiska välbefinnandet och förbättring av kunskaperna om psykisk hälsa hos yrkesutbildade personer inom olika branscher
  • Finlands Hjärtförbund rf (580 000 euro) för ett projekt som ska stödja rådgivningsbyråer och skolhälsovården i fråga om motions- och kostrådgivning
  • Utsjoki kommun (80 000 euro) för ett projekt som ska hjälpa människor som löper risk för att begå självmord

Utöver de statsunderstöd som beviljats nu kan social- och hälsovårdsministeriet senare bevilja 335 000 euro i statsunderstöd för projekt som ska sporra finländare att tillägna sig levnadsvanor som ökar hälsa och välbefinnande. Dessutom bereder Institutet för hälsa och välfärd ett projekt som ska fördjupa kunskaperna om suicidprevention hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Ytterligare information:

Taru Koivisto, direktör, tfn 0295 163 323, [email protected]
Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 634, [email protected]

Tillbaka till toppen