Hoppa till innehåll
Media

Lägesbilden för skyddsutrustningen inom social- och hälsovården har ytterligare förbättrats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 12.03 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 16.04
Pressmeddelande 158/2020

Tillgången till skyddsutrustning har förbättrats ytterligare under juni månad. I Finland har coronavirusepidemin för närvarande lugnat ner sig avsevärt, och på grund av detta har användningen av flera typer av skyddsutrustning minskat ytterligare inom hälso- och sjukvården.

Till exempel användningsvolymen för kirurgiska mun- och nässkydd är enligt den situation som rapporterades vecka 25 ungefär en tredjedel lägre än för en månad sedan. Bedömningarna av tillräckligheten är oförändrade jämfört med situationen för två veckor sedan.

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och privata företag inom social- och hälsovården gör i Finland cirka 90 procent av upphandlingarna av skyddsutrustning. De etablerade upphandlingsorganisationernas köp kompletteras med Försörjningsberedskapscentralens inköp som baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets upphandlingsförslag. Sammanlagt sex upphandlingsförslag om skyddsutrustning har gjorts.

Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet en lägesbild för skyddsutrustningen under coronaepidemin. Försörjningsberedskapscentralen sammanställer en nationell lägesbild för skyddsutrustningens tillräcklighet, förbrukning, samt tryggad tillgång inom social- och hälsovården.

Lägesbilden baserar sig på uppgifter från aktörer inom social- och hälsovården (den nationella samordningsgruppen för den nationella beredskapen, den så kallade Logistik 5-arbetsgruppen) och information om Försörjningsberedskapscentralens egna upphandlingar och lagersituation.

En uppdaterad sammanställning av lägesbilden har publicerats med två veckors mellanrum på Försörjningsberedskapscentralens och social- och hälsovårdsministeriets webbplatser. Den föregående sammanställningen publicerades den 3 juni 2020.

Eftersom epidemisituationen har lugnat ner sig i Finland, kommer pressmeddelanden om lägesbilden inte längre att publiceras regelbundet. Social- och hälsovårdsministeriet, Försörjningsberedskapscentralen och arbets- och näringsministeriet följer situationen aktivt och vid behov informeras om förändringar i lägesbilden. Försörjningsberedskapscentralen publicerar en sammanställning av lägesbilden i augusti.

Behovet av skyddsutrustning varierar beroende på produktgrupp

Under coronapandemin är det viktigt att skyddsutrustningen räcker till. Tillräckligheten har påverkats av att efterfrågan på olika produktgrupper inom skyddsutrustning ökat kraftigt under en kort tid och av att tillgången till dem samtidigt har försämrats.

För närvarande uppskattas det att det behövs cirka 300 000 kirurgiska mun- och nässkydd per dygn på sjukhus. Inom den övriga social- och hälsovården är behovet nästan lika stort, vilket innebär att det sammanlagda behovet är cirka 600 000 stycken per dygn.

När det gäller andningsskydd (FFP2 och FFP3) är uppskattningen av användningsbehovet cirka 22 000–56 000 stycken per dygn.

I fråga om skyddskläder är uppskattningen av användningsbehovet cirka 55 000–180 000 stycken per dygn.

Bedömning av skyddsutrustningens tillräcklighet

Tillräckligheten av olika typer av skyddsutrustning kan allmänt beskrivas med skalan: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande, svag. Enligt de aktuella uppgifterna och anvisningarna om användningen är tillräckligheten av och upphandlingsläget för olika typer av skyddsutrustning i nuläget följande:

De kirurgiska mun- och nässkyddens tillräcklighet är för närvarande god (situationen oförändrad).

  • Tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd har hela tiden förbättrats.

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är måttligt (situationen oförändrad).

  • Försörjningsberedskapscentralen förhandlar fortfarande med internationella tillverkare om långfristiga leveransavtal.
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion, och beställningar har gjorts.

Läget för skyddskläder är gott (situationen oförändrad).

  • Det internationella utbudet av skyddskläder har förbättrats och de inhemska tillverkarnas leveranser har börjat.

Läget för skyddshandskar är gott (situationen oförändrad).

  • Försörjningsberedskapscentralen har ett gällande långvarigare leveransavtal om leverans av skyddshandskar, och dessutom görs beställningar också hos andra leverantörer.

Läget för skyddsvisir är gott (situationen oförändrad).

  • Bra inhemskt och internationellt utbud av skyddsvisir.

Tillräckligheten bör ses över regelbundet

Bedömningarna av tillräckligheten förändras avsevärt under undantagsförhållanden i och med epidemiläget och myndighetsanvisningarna, och därför är det viktigt att regelbundet bedöma situationen.

Skyddsutrustningens tillräcklighet påverkas av att utrustningen används på ändamålsenligt och korrekt sätt. Upphandlingen och leveranserna av skyddsutrustning är dock fortfarande förknippade med osäkerhet på grund av det internationella marknadsläget för skyddsutrustning.

Även om huvudansvaret för upphandlingen av skyddsutrustning ligger hos universitetscentralsjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och enheterna inom social- och hälsovården, kartlägger Försörjningsberedskapscentralen för sin del marknaden för skyddsutrustning, förhandlar med leverantörerna och strävar efter att med olika aktörer bygga upp långvariga samarbetsmodeller för leveranser av skyddsutrustning. Försörjningsberedskapscentralen säkerställer och bygger också upp mer långvariga logistikkedjor för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning.

Ytterligare information:

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3 714 
Janne Känkänen, tillfällig verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1012

Tillbaka till toppen