Hoppa till innehåll
Media

Lägesbild för skyddsutrustningen inom social- och hälsovården

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2020 15.58 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 10.14
Pressmeddelande

På grund av coronaviruspandemin finns det en stor global efterfrågan på skyddsutrustning. I Finland upphandlar universitetssjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och de privata aktörerna inom social- och hälsovården merparten av den skyddsutrustning de använder. Deras upphandlingar täcker cirka 90 procent av upphandlingarna av de berörda produkterna.

Sedan epidemins början har de etablerade upphandlingsorganisationernas inköp av skyddsutrustning kompletterats med Försörjningsberedskapscentralens inköp. Försörjningsberedskapscentralen har genomfört sina upphandlingar på basis av social- och hälsovårdsministeriets stödbegäran. Sammanlagt fem stödbegäran har gjorts om skyddsutrustning.

Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet en lägesbild av skyddsutrustningen under coronaepidemin. Försörjningsberedskapscentralen sammanställer en nationell lägesbild av skyddsutrustningens tillräcklighet, förbrukning, samt tryggad tillgång inom social- och hälsovården på basis av uppgifter från aktörer inom social- och hälsovården (den nationella samordningsgruppen för den nationella beredskapen, den så kallade Logistik 5 -arbetsgruppen), uppgifter om läget i fråga om den inhemska produktionen av skyddsutrustning som fås från arbets- och näringsministeriet och på basis av information om Försörjningsberedskapscentralens egna upphandlingar och lagersituation. 

Behovet av skyddsutrustning varierar beroende på produktgrupp

Med skyddsutrustning avses produktgrupper vars tillräcklighet har blivit central även i Finland under coronapandemin. Tillräckligheten har påverkats av att efterfrågan på dessa produktgrupper ökat kraftigt under en kort tid och av att tillgången till dem samtidigt har försämrats. 

När det gäller kirurgiska mun- och nässkydd är uppskattningen av användningsbehovet på sjukhus cirka 410 000–500 000 stycken per dygn. 

När det gäller andningsskydd (FFP2 och FFP3) är uppskattningen av användningsbehovet cirka 15 000–50 000 stycken per dygn. 

I fråga om skyddsrockar är uppskattningen av användningsbehovet cirka 88 000–110 000 stycken per dygn.

Bedömning av tillgången till skyddsutrustning den 6 maj 2020

Tillgången till olika typer av skyddsutrustning kan i allmänhet beskrivas med skalan: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande, dålig. Enligt de aktuella uppgifterna och anvisningarna för användningen är tillgången till skyddsutrustning och upphandlingsläget för olika typer av skyddsutrustning följande den 6 maj 2020 kl. 15.00:

Tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd är för närvarande måttlig

  • Upphandlingsläget i världen har förbättrats klart jämfört med situationen för några veckor sedan. Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med stora internationella tillverkare om långfristiga leveransavtal som omfattar flera på varandra följande leveranser.
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion och längre beställningar har gjorts.

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är måttligt. 

  • Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med internationella tillverkare om långfristiga leveransavtal. 
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion och beställningar har gjorts.

Situationen för skyddsvisir är utmärkt.

  • Flera inhemska företag har inlett tillverkning av skyddsvisir och leveranser av dem till sjukvårdsdistrikten.

Situationen för skyddskläder är dålig.  

  • Målet är att underlätta situationen med hjälp av sjukvårdsdistriktens lager och genom att prioritera skyddsrockar i upphandlingsverksamheten. Den globala tillgången är dålig för närvarande.
  • Tillverkarna prioriterar stora beställningar. Leveranser av gemensamma upphandlingar mellan sjukvårdsdistrikten och Försörjningsberedskapscentralen kommer att anlända under de närmaste veckorna.
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion.

Läget för skyddshandskar är gott.

  • För närvarande görs inga nya beställningar aktivt, men lägesbilden följs upp och beredskapen att svara på efterfrågan med snabb tidtabell upprätthålls.
  • Försörjningsberedskapscentralen har ett gällande långfristigare leveransavtal om leverans av skyddshandskar.

Tillräcklig tillgång bör ses över regelbundet

Bedömningen av tillräcklig tillgång är inte exakt under undantagsförhållanden och därför är det viktigt att regelbundet bedöma situationen. 

Tillräcklig tillgång till skyddsutrustning påverkas av att utrustningen används på ändamålsenligt och korrekt sätt. Å andra sidan är upphandlingen och leveranserna av skyddsutrustning för närvarande förknippad med betydande osäkerhet på grund av det internationella marknadsläget för skyddsutrustning.

Även om huvudansvaret för upphandlingen av skyddsutrustning ligger hos universitetscentralsjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och enheterna inom social- och hälsovården, kartlägger Försörjningsberedskapscentralen för sin del marknaden för skyddsutrustning, förhandlar med leverantörerna och strävar efter att bygga upp långvariga samarbetsmodeller med olika aktörer för leveranser av skyddsutrustning. Försörjningsberedskapscentralen säkerställer och bygger också upp mer långvariga logistikkedjor för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning. 

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3202
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103 
Janne Känkänen, tillfällig verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1012

Tillbaka till toppen