Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lägesbild för skyddsutrustningen inom social- och hälsovården

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
20.5.2020 15.08 | Publicerad på svenska 25.5.2020 kl. 10.13
Pressmeddelande

På grund av coronaviruspandemin fortsätter efterfrågan på skyddsutrustning att vara stor internationellt sett. Den inhemska tillverkningen håller på att inledas under maj-juni.

När det gäller kirurgiska mun- och nässkydd och skyddskläder har situationen förbättrats jämfört med situationen för två veckor sedan. I fråga om annan skyddsutrustning är bedömningen oförändrad. Användningsvolymen verkar ha stabiliserats under de senaste två veckorna.

I Finland görs cirka 90 procent av upphandlingarna av skyddsutrustning av universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, kommuner och privata företag inom social- och hälsovården. De etablerade upphandlingsorganisationernas köp kompletteras med Försörjningsberedskapscentralens inköp som baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets upphandlingsförslag. Sammanlagt sex upphandlingsförslag om skyddsutrustning har gjorts.

Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet en lägesbild för skyddsutrustningen under coronaepidemin. Försörjningsberedskapscentralen sammanställer en nationell lägesbild av skyddsutrustningens tillräcklighet, förbrukning, samt tryggad tillgång inom social- och hälsovården på basis av uppgifter från aktörer inom social- och hälsovården (den nationella samordningsgruppen för den nationella beredskapen, den så kallade Logistik 5 –arbetsgruppen), uppgifter om läget i fråga om den inhemska produktionen av skyddsutrustning som fås från arbets- och näringsministeriet och på basis av information om Försörjningsberedskapscentralens egna upphandlingar och lagersituation.
En uppdaterad sammanställning av lägesbilden publiceras med två veckors mellanrum på Försörjningsberedskapscentralens och social- och hälsovårdsministeriets webbplatser. Den första sammanställningen kom den 7 maj 2020.

Behovet av skyddsutrustning varierar beroende på produktgrupp

Med skyddsutrustning avses produktgrupper vars tillräcklighet har blivit central även i Finland under coronapandemin. Tillräckligheten har påverkats av att efterfrågan på dessa produktgrupper ökat kraftigt under en kort tid och av att tillgången till dem samtidigt har försämrats.

När det gäller kirurgiska mun- och nässkydd är uppskattningen av användningsbehovet på sjukhus i nuläget cirka 450 000 stycken per dygn. Inom den övriga social- och hälsovården är behovet nästan lika stort, vilket innebär att det sammanlagda behovet är nästan en miljon per dygn.

När det gäller andningsskydd (FFP2 och FFP3) är uppskattningen av användningsbehovet  cirka 22 000 – 62 000 stycken per dygn.
I fråga om skyddskläder är uppskattningen av användningsbehovet cirka 100 000  –150 000 stycken per dygn.

Bedömning av skyddsutrustningens tillräcklighet 

Tillräckligheten av olika typer av skyddsutrustning kan allmänt beskrivas med skalan: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande, svag. Enligt de aktuella uppgifterna och anvisningarna om användningen är tillräckligheten och upphandlingsläget för olika typer av skyddsutrustning i nuläget följande:

De kirurgiska mun- och nässkyddens tillräcklighet är för närvarande god. (har ändrats från måttlig till god)

  • Upphandlingsläget i världen har förbättrats jämfört med situationen för två veckor sedan. Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med stora internationella tillverkare om långfristiga

leveransavtal som omfattar flera på varandra följande leveranser.

  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion och längre beställningar har gjorts.

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är måttligt. (oförändrad situation)

  • Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med internationella tillverkare om långfristiga leveransavtal.
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion och beställningar har gjorts.

Situationen för skyddskläder är otillfredsställande. (har ändrats från svag till otillfredsställande)

  • Målet är att underlätta situationen genom att prioritera skyddskläder i upphandlingsverksamheten.
  • Det internationella utbudet har blivit bättre.
  • Beställningar har gjorts hos inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion.

Läget för skyddshandskar är gott. (oförändrad situation)

  • Försörjningsberedskapscentralen har ett gällande långvarigare leveransavtal om leverans av skyddshandskar och dessutom görs också beställningar hos andra leverantörer.

Situationen för skyddsvisir är utmärkt. (oförändrad situation)

  • Inhemska företag har inlett tillverkning av skyddsvisir och leveranser av dem till sjukvårdsdistrikten.

Tillräckligheten bör ses över regelbundet

Bedömningar av tillräckligheten är inte exakta under undantagsförhållanden och därför är det viktigt att regelbundet bedöma situationen.

Skyddsutrustningens tillräcklighet påverkas av att utrustningen används på ändamålsenligt och korrekt sätt. Å andra sidan är upphandlingen och leveranserna av skyddsutrustning för närvarande förknippad med betydande osäkerhet på grund av det internationella marknadsläget för skyddsutrustning.

Även om huvudansvaret för upphandlingen av skyddsutrustning ligger hos universitetscentralsjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och enheterna inom social- och hälsovården, kartlägger Försörjningsberedskapscentralen för sin del marknaden för skyddsutrustning, förhandlar med leverantörerna och strävar efter att bygga upp långvariga samarbetsmodeller med olika aktörer för leveranser av skyddsutrustning. Försörjningsberedskapscentralen säkerställer och bygger också upp mer långvariga logistikkedjor för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning.

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3202 
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103
Janne Känkänen, tillfällig verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1012

Tillbaka till toppen