Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Enhetliga indikatorer har skapats för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2019 11.57
Nyhet

Enhetliga indikatorer har skapats för beskrivning av befolkningens välfärd och hälsa, bedömning av behovet av tjänster samt uppföljning av kvalitet, verkningsfullhet, kostnader och effektivitet i fråga om tjänster.

Indikatorerna är avsedda för nationell styrning, i tillämpliga delar för ledning, planering och uppföljning av ordnandet av tjänster och produktion samt jämförelse och övervakning mellan anordnare och produktionsenheter.

Indikatorerna har utvecklats för olika styrnings- och informationsbehov: läge i fråga om välfärd och hälsa samt behov av vård och tjänster, tjänster och tjänste- och vårdprocesser samt tillgång till tjänster och uppföljning av kostnadsnyttoeffekten och kvaliteten.

Användare av ett enhetligt och heltäckande informationsunderlag är särskilt statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, anordnare av social- och hälsovårdstjänster, tillsynsmyndigheter och i tillämpliga delar tjänsteproducenter.

Institutet för hälsa och välfärd producerar en betydande andel av den information som behövs i framtagandet av uppföljningsindikatorer (indikatorer för kostnadsnyttoeffekt) som används i den nationella styrningen. Andra centrala riksomfattande aktörer i insamlingen av informationen om social- och hälsovården är till exempel Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Indikatorerna har beretts i genomförandegruppen för Gruppen för effekt- och kostnadsdata som en del av beredningen av vårdreformen. Indikatorerna kan dock användas i vilken som helst modell för ordnandet av social- och hälsovården.

Ytterligare information

Päivi Hämäläinen, projektledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 270

Tillbaka till toppen