Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken har diskuterat tillämpningen av lagen om smittsamma sjukdomar – epidemiläget är allvarligt och människors grundläggande fri- och rättigheter måste tryggas

Social- och hälsovårdsministeriet
2.3.2021 14.17 | Publicerad på svenska 2.3.2021 kl. 17.07
Pressmeddelande 49/2021

Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken har fört diskussioner om tillämpningen och tolkningen av de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar. 

Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar hör till social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet ska bl.a. med hjälp av riksomfattande anvisningar se till att principerna för god förvaltning och de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses vid tillämpningen av befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar. 

Social- och hälsovårdsministeriet har i sin roll enligt lagen om smittsamma sjukdomar gett regionförvaltningsverken anvisningar för beslutsfattandet i en situation där den riksomfattande incidensen av smittfall är på den högsta nivån under pandemitiden och det finns ett uppenbart hot på riksnivå och i synnerhet inom HUS-området i och med virusvariantens högre smittsamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken har i synnerhet diskuterat tolkningen av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Under diskussionerna har det konstaterats att lagstiftningen kan tolkas på olika sätt. Social- och hälsovårdsministeriet anser att utgångspunkten bör vara det tolkningsalternativ som bäst säkerställer skyddet av människors liv och hälsa samt tillräckliga social- och hälsovårdstjänster med alla till buds stående nödvändiga och proportionerliga medel och som baserar sig på bästa tillgängliga information.

Regionförvaltningsverket ansvarar för att fatta de egentliga besluten bl.a. om förutsättningarna för användningen av utrymmen eller stängningen av dem inom sitt område. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har i dag meddelat att dess beslut av den 26 februari om stängning av utrymmen i huvudstadsregionen och närområdena förblir oförändrat. Regionförvaltningsverket har i egenskap av behörig myndighet fattat sitt beslut självständigt. 

Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken delar uppfattningen om att epidemiläget är allvarligt och om myndigheternas skyldighet att göra sitt bästa för att trygga medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Genom bekämpningen av smittsamma sjukdomar tryggas rätten till liv och hälsa samt tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samtidigt som de åtgärder som detta förutsätter kan ingripa i andra grundläggande fri- och rättigheter.

Social- och hälsovårdsministeriet överväger som bäst behovet av att precisera lagstiftningen för att genomförandet bättre ska motsvara lagstiftarens vilja. 

Mer information

Satu Koskela, avdelningschef
Tuija Kumpulainen, avdelningschef
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd
[email protected]

Tillbaka till toppen