Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar nio forskningsprojekt i socialt arbete på universitetsnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 13.00
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har nu för tredje gången beviljat finansiering till forskningsprojekt i socialt arbete på universitetsnivå. Projekten bidrar till större användning av forskningsrön inom socialvården och det sociala arbetet och stärker därmed socialvårdens verkningsfullhet. Sammanlagt 4 miljoner euro beviljades till 9 projekt.

Följande forskningsprojekt har beviljats finansiering (forskningsprojekt, sökande instans, ansvarig forskare, understödsbelopp):

  • Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (Taitava), Helsingfors universitet, Maija Jäppinen, 457 823 euro
  • KATA - Humanitaaristen katastrofien kohtaaminen, työmenetelmät ja adaptiivinen hallinta sosiaalityössä, Lapplands universitet, Sanna Hautala, 461 389 euro
  • Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä – sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus, NEPSOS, Åbo universitet, Merja Anis, 455 400 euro
  • Rajat ylittävä lastensuojelu – tietoa ja palvelupolkuja (SUOJATIE), Uleåborgs universitet, Johanna Hiitola, 463 305 euro
  • Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa, (ASTULA-hanke), Helsingfors universitet, Aino Kääriäinen, 372 622 euro
  • Vardagseffekter i systemisk praxis – en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster, MULTIPRAX, Helsingfors universitet, Ilse Julkunen, 453 302 euro
  • Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden
  • aikuissosiaalityössä, (AISAPA), Tammerfors högskolestiftelse sr, Suvi Raitakari, 462 400 euro
  • Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA), Jyväskylä universitet, Marjo Kuronen, 449 844 euro
  • Kohti tutkimusperustaista osallisuuden edistämistä nuorten aikuisten sosiaalityössä (NuoriSo), Lapplands universitet, Henna Pirskanen, 423 915 euro

Det kom in sammanlagt 20 ansökningar. Ansökningarna var av hög kvalitet, och forskning om barnskyddet hörde till de mest populära ämnesområdena. Sökandena var huvudsakligen universitet från hela Finland. 

Alla ansökningar bedömdes kollegialt både ur vetenskaplig synvinkel och med tanke på den praktiska tillämpningen och effekten. 

Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft i september 2020. Med stöd av den kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa understöd för forskning och bevilja statlig finansiering till projekt för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. 

I höst inleds en serie seminarier där resultaten av de projekt som fick finansiering 2020 och 2021 presenteras. 

Ytterligare information:

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492, [email protected]
Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig, tfn. 0295 163 264, [email protected]

Tillbaka till toppen