Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ändringarna i narkotikalagen – syftet är att klarlägga situationen i fråga om odling av hampa

Social- och hälsovårdsministeriet
18.3.2021 10.49
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om propositionen med förslag till ändring av narkotikalagen och lagen om elektroniska recept. Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 maj 2021.

Den viktigaste frågan i förslaget till ändring av narkotikalagen gäller odlingen av hampa. Genom ändringen förtydligas till exempel situationen i fråga om odling av fiberhampa i Finland.

I narkotikalagen beaktas i fortsättningen odlingen av sådan hampa för vilken man ansöker om och får EU-jordbruksstöd. Parallellt med detta ska det också bli möjligt att göra en anmälan om odling till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i stället för att ansöka om jordbruksstöd. Denna odling bör också uppfylla vissa villkor för beviljande av EU-jordbruksstöd.

Hampa får inte heller i fortsättningen odlas för att användas som narkotika eller vid tillverkning eller produktion av narkotika.

För det andra ska växter som innehåller dimetyltryptamin, eller DMT, klassificeras som narkotika i lagen. DMT är ett psykedeliskt berusningsmedel och en olaglig drog. Därvid gäller de allmänna förbuden i narkotikalagen de växter som innehåller DMT. En sådan växt är till exempel Mimosa hostilis. Syftet med ändringen är att förhindra att växter med berusningsegenskaper som motsvarar narkotika kommer ut på marknaden.

För det tredje förtydligas i propositionen tillståndsförfarandena enligt narkotikalagen. Också den administrativa bördan i anslutning till dem lindras för tillståndssökandena och tillståndshavarna enligt narkotikalagen. Dessutom föreslås vissa undantag från kraven på import- och exporttillstånd. Dessa undantag kan gälla både läkemedelspreparat som innehåller ämnen som enligt nationell lagstiftning klassificeras som narkotika och läkemedelspreparat som behövs i humanitära krissituationer.

För det fjärde uppdateras i narkotikalagen bestämmelserna som förbättrar myndigheternas möjligheter att förebygga, avslöja och utreda narkotikabrott.

Genom ändringen av lagen om elektroniska recept tryggas bättre än för närvarande skyddet för personuppgifter när det gäller övervakning enligt narkotikalagen. Också i narkotikalagen föreslås vissa preciseringar som hänför sig till regleringen av behandlingen av personuppgifter.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna ändringarna anknyter till regeringsprogrammets mål att främja välfärden och minska ojämlikheten.

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 713

Regeringens proposition kan hittas på internet:

Tillbaka till toppen