Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja huumausainelain muutoksista – hampun viljelyn asemaa halutaan selkiyttää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2021 10.49
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muutoksista. Lausuntoja voi antaa 3.5.2021 saakka.

Keskeisin asia huumausainelain muutosesityksessä liittyy hampun viljelyyn. Muutoksella selkiytettäisiin esimerkiksi kuituhampun viljelyn asemaa Suomessa. 

Huumausainelaissa otettaisiin jatkossa huomioon sellaisen hampun viljely, johon haetaan ja saadaan EU:n maataloustukea. Tämän rinnalla mahdollistettaisiin myös menettely, jossa maataloustuen hakemisen sijaan viljelystä tehtäisiin ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tämän viljelyn olisi myös täytettävä tietyt EU:n maataloustuen saamisen ehdot.

Hamppua ei jatkossakaan saisi viljellä käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa.

Toiseksi dimetyylitryptamiinia eli DMT:tä sisältävät kasvit määriteltäisiin laissa huumausaineeksi. DMT on psykedeelinen päihde ja laiton huumausaine. Tällöin huumausainelaissa säädetyt yleiskiellot koskisivat niitä kasveja, jotka sisältävä DMT:tä. Tällainen kasvi on esimerkiksi Mimosa hostilis. Muutoksen tarkoitus on pyrkiä ehkäisemään päihdyttäviltä ominaisuuksiltaan huumausaineita vastaavien kasvien pääsyä markkinoille.

Kolmanneksi, esityksessä selkiytettäisiin huumausainelain mukaisia lupamenettelyjä ja kevennettäisiin näihin liittyvää hallinnollista taakkaa huumausainelain mukaisten lupien hakijoille ja haltijoille. Tämän lisäksi ehdotettaisiin tuonti- ja vientilupavaatimuksiin tiettyjä poikkeuksia, jotka voisivat koskea sekä kansallisesti huumausaineeksi luokiteltuja aineita sisältäviä lääkevalmisteita että humanitaarisissa kriisitilanteissa tarvittavia lääkevalmisteita.

Neljänneksi, huumausainelakiin päivitettäisiin sääntelyä, joka parantaisi viranomaisten mahdollisuuksia estää, paljastaa ja selvittää huumausainerikoksia. 

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muutoksella turvattaisiin nykyistä paremmin henkilötietojen suoja huumausainelain mukaisessa valvonnassa. Myös huumausainelakiin ehdotetaan joitakin henkilötietojen käsittelyn sääntelyyn liittyviä täsmennyksiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut muutokset liittyvät hallitusohjelman tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, STM, [email protected], p. 0295 163 713

Hallituksen esitys löytyy internetistä:

Sivun alkuun