Hoppa till innehåll
Media

Utredaren Könkkölä presenterar flera förslag till alternativa besparingar inom funktionshinderservicen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2016 10.00
Pressmeddelande 167/2016

Utredaren Kalle Könkkölä, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, har utarbetat flera förslag till alternativa besparingar inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Enligt förslagen är det möjligt att uppnå besparingar på sammanlagt cirka 74 miljoner euro.

Utredaren överlämnade sitt förslag till familje- och omsorgsminister Juha Rehula fredagen den 14 oktober. Målet med utredningsarbetet var att finna alternativ till de besparingar som regeringen har föreslagit. I förslagen har beaktats bättre riktande av servicen, ibruktagande av nya verksamhetsmodeller och minskning av det administrativa arbetet.

Cirka 30 miljoner euro kan sparas inom stödet för rörligheten

Utredaren föreslår att de personer som redan innan de uppnått hög ålder behöver färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen ska behålla sin rätt till färdtjänst även när de blir äldre. Om funktionsnedsättningen och svårigheten att använda kollektivtrafiken huvudsakligen beror på hög ålder, ska personen inte ha rätt till de tjänster för rörlighet som det föreskrivs om i handikappservicelagen. Personer som upplever särskilda svårigheter att använda kollektivtrafik på grund av sådana begränsningar i funktionsförmågan som åldern fört med sig bör dock med stöd av socialvårdslagen få en subjektiv rätt till minst 36 enkelresor i året.

Alternativ för ordnande av stöd för rörligheten kunde bland annat vara leasingbil och en s.k. reseplånbok med en personlig budget. En personlig budget skulle passa bra för en person som ofta använder sig av färdtjänst och som klarar av att ordna färdtjänst och stöd för rörligheten i enlighet med den budget som han eller hon får.  

Dessutom föreslår utredaren att det i synnerhet för de personer med funktionsnedsättning som använder sig av färdtjänst ska ordnas handledning i rörlighet och att all färdtjänst samt de transporter som berättigar till ersättning från Folkpensionsanstalten ska kopplas till regionala centraler som Folkpensionsanstalten ska svara för.

Center för personlig assistans i landskapen och lättare förvaltning

Utredaren föreslår att det i varje landskap inrättas ett center för personlig assistans, som ska fungera på kamratstödsbasis i nära samarbete med landskapens socialcenter.

Andra förslag som gäller personlig assistans är att det kunde införas en applikation med en personlig budget för personlig assistans, ett ledsagningstillägg vid taxitransport som skulle vara lägre än taxiförarnas väntetidsavgift samt personlig assistans för respiratorpatienter.

Dessutom föreslår utredaren att förvaltningen görs lättare bland annat genom att man minskar antalet läkarintyg, minskar antalet beslut som gäller endast en viss tid, undviker anteckning och rapportering om klienternas ärenden vid boendeserviceenheter samt genom att man börjar fatta beslut om service samtidigt som man upprättar serviceplanen.

Störst besparing genom slopat invalidavdrag

Den största besparingen kan man enligt utredarens rapport uppnå genom att slopa invalidavdraget vid beskattningen. Enligt Könkkölä är skattestöd inte rätt sätt att stödja personer med funktionsnedsättning, utan det är mera ändamålsenligt att de pengar som sparas in genom slopat invalidavdrag används för ordnande av service.

Utredaren föreslår att det under det fortsatta arbetet kunde bedömas om slopat invalidavdrag skulle leda till en oskälig situation för en del människor eller grupper av personer med funktionsnedsättning och om man genom en omdefiniering av vårdbidraget för pensionstagare eller handikappbidraget kunde rätta till eventuella oskäligheter.

Utkast till ny handikappservicelag på remiss våren 2017

Utredarens förslag kommer att beaktas och bedömas vid social- och hälsovårdsministeriet i synnerhet utifrån behoven av ändringar i lagstiftningen och målen med totalreformen av lagstiftningen. Som stöd för bedömningen av förslagen har det på webbplatsen dinasikt.fi öppnats en enkät som är öppen för allmänheten. Man ber också olika experter och intressentgrupper kommentera förslagen.

Minister Rehula tackar utredaren för att han genomfört den utmanande utredningen och för att han engagerat personer med funktionsnedsättning i utarbetandet av förslagen.

”Utredaren och de tjänstemän som har bistått honom i beräkningarna har stött på utmaningar, eftersom det delvis varit svårt att uppskatta storleken på sparförslagens potentiella målgrupp och eftersom kunskapsunderlaget om tjänsterna inte är alldeles heltäckande. Dessa förslag kommer dock att utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet med reformen av funktionshinderlagstiftningen”, konstaterade minister Rehula.

Avsikten är att ett utkast till ny lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning ska sändas på remiss under våren 2017. Reformen av funktionshinderlagstiftningen har också beröringspunkter med beredningen av den lagstiftning som gäller social- och hälsotjänsterna och valfriheten inom social- och hälsotjänsterna.

Ytterligare information

Kalle Könkkölä, utredare, verksamhetsledare, Tröskeln rf, tfn 0500 503 516, [email protected]
Jaana Huhta, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 407
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 405
[email protected]

Utredarens förslag (på finska) Vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt. Selvitysmiehen raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:58

Utredarens förslag (ppt-presentation på svenska)

Uträkningarna till utredarens förslag (på finska)

Tillbaka till toppen