Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning: Fångar bedömer att den vård som de fått är bra, dock finns det mycket att förbättra i fråga om ordnandet av hälso- och sjukvård för fångar

Social- och hälsovårdsministeriet 4.7.2018 13.34
Pressmeddelande 103/2018

Inom hälso- och sjukvården för fångar arbetar kunnig personal som är mångsidigt insatt i sin uppgift och som respekterar sina klienter och arbetar sakkunnigt för att tillhandahålla deras tjänster. Det finns ett och annat att utveckla i fråga om ordnandet av hälso- och sjukvården. Detta framgår av den färska utvärdering som social- och hälsovårdsministeriet låtit göra.

Hälso- och sjukvården för fångar ordnar hälso- och sjukvårdstjänster för alla fångar i Finland. Ordnandet av tjänsterna överfördes den 1 januari 2016 från Brottspåföljdsmyndigheten som är underställd justitieministeriet till Institutet för hälsa och välfärd som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Vid överföringen kom hälso- och sjukvården för fångar att omfattas av den allmänna lagstiftningen om och tillsynen över hälsovårdstjänster. Målet var att hälso- och sjukvårdstjänster för fångar ska produceras på samma nivå som för den övriga befolkningen. 

Enligt den färska utvärderingen är det utmanande för fångarnas välbefinnande och ordnandet av deras social- och hälsovårdstjänster att psykologer, anställda inom missbrukarvården och socialarbetare blev kvar som fängelseanställda. De uppgifter som användes vid beredningen av överföringen var delvis bristfälliga och tidigare lednings- och avtalspraxis till många delar outvecklad, vilket ledde till mycket arbete och utredningar i samband med överföringen. 

Fångpatienters terapeutiska behov ska beaktas vid tillhandahållandet av tjänster

Fångpatienter har ofta många problem. Cirka 90 procent av fångarna är beroende av berusningsmedel och cirka 70 procent har psykiska problem. Särskilt antalet fångar med stort beroende av berusningsmedel och psykotiska fångar har ökat betydligt under de senaste tio åren. Utöver psykiska problem insjuknar fångar mångfaldigt jämfört med hela befolkningen.

Även om klienterna redan nu upplever att de får god service lönar det sig att satsa mer på hälso- och sjukvård för fångar, deras välbefinnande och förebyggande verksamhet. I utvärderingen föreslås att översynen och förenhetligandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar fortsätts och fångpatienternas förändrade vårdbehov beaktas i planeringen av tjänsterna.

Den strategiska styrningen av hälso- och sjukvården för fångar ska stärkas

Enligt utvärderingen styr lagstiftningen ledningen av hälso- och sjukvården för fångar på ett motstridigt sätt. Social- och hälsovårdsministeriets roll som ansvarig för den strategiska styrningen bör klarläggas. Samarbetet med justitieministeriet bör också stärkas för att hälso- och sjukvårdens behov ska beaktas vid utvecklandet av fångvården.  

Det behövs ett strategiskt utvecklingsprogram för hälso- och sjukvården för fångar för att kunna svara mot förändringarna i verksamhetsmiljön. Till exempel bör konsekvenserna av landskaps- och vårdreformen och de möjligheter som den skapar för hälso- och sjukvården för fångar utredas och patienternas vårdcykler som en del av det reformerade servicesystemet planeras.

Även ledningssystemet behöver ses över. Det föreslås att hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar delas in i två serviceområden, dvs. öppenvårdstjänster och sjukhustjänster. Båda ska ha en direktör och en direktör för vårdarbetet som har ansvaret för ekonomi, förvaltning och utveckling. 

Utvärderingen av nuläget för hälso- och sjukvården för fångar gjordes av FD Maijaliisa Junnila.

Ytterligare information:

Maijaliisa Junnila, FD, tfn 044 2374 755
Markku Tervahauta, avdelningschef, tfn 02951 63167
Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 02951