Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningar om beslutsfattande som gäller bedömningen av metoder och tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet
5.10.2017 12.00 | Publicerad på svenska 5.10.2017 kl. 17.21
Pressmeddelande 132/2017

Social- och hälsovårdsreformen förändrar hur tjänsterna ordnas och produceras, men behovet att bedöma metoderna inom hälso- och sjukvården och de beslut som gäller deras användning ändras inte. Besluten fattas i fortsättningen nationellt, regionalt i landskapen samt i de enheter som producerar tjänster. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar fyra utredningar om bedömningen av läkemedelsbehandling och andra metoder samt om beslutsfattandet som gäller metoderna. Målet är att öka debatten om hur man bör göra bedömningar och fatta beslut i framtiden.

Möjligheterna till medicinsk behandling och befolkningens behov och krav växer snabbare än de tillgängliga resurserna inom hälso- och sjukvården. Bedömningen av metoder inom hälso- och sjukvården (health technology assessment, HTA) har som mål att producera opartisk och högklassig information till stöd för beslut om metoderna. Beslut om användningen av metoder inom hälso- och sjukvården är i praktiken beslut om tjänsteutbudet.

Information om bedömningen av metoder inom hälso- och sjukvården behövs nationellt och regionalt

I en utredning av Institutet för hälsa och välfärd granskas vilken slags information om bedömningen av metoder inom hälso- och sjukvården som behövs nationellt och regionalt, och hur denna information kunde produceras. Enligt utredningen behövs mångvetenskaplig bedömning av metoder inom hälso- och sjukvården i många situationer och dess betydelse ökar. Det finns olika alternativ för att genomföra bedömningen.

Internationellt samarbete är också viktigt. I referensländerna satsas det betydligt mer på bedömningen av metoder inom hälso- och sjukvården än i Finland. I fyra av fem referensländer bedömde bedömningsenheten för metoder även de metoder eller den praxis som används inom socialservicen. Samarbetet i praktiken har vid bedömningen av metoder inom hälso- och sjukvården och socialvården tills vidare förblivit litet i Finland.

Läkemedelsbehandling är en av metoderna

Läkemedelsbehandling är en central metod inom hälso- och sjukvården. Som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling utreddes den bedömning av läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde som används på sjukhus. Bedömningen av läkemedelsbehandlingar bör bättre stödja beslutsfattandet, upphandlingsprocesserna och fastställandet av läkemedelspriserna. Dessutom bör det regelbundet samlas in information om konsumtionen, effekterna, inriktningen, behandlingsprocessen och kostnaderna i fråga om de bedömda läkemedlen.

Utredningen föreslår att en nationell bedömningsenhet ska ansvara för utarbetandet av bedömningsrapporter om läkemedelsbehandlingar, och att samarbetet med kliniska experter (t.ex. kompetenscentra, expert- och vårdrekommendationsgrupper) ökas.

Kriterier för fastställande av tjänsteutbudet i Finland och övriga Europa

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och ger rekommendationer om vilka tjänster som ska ingå i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Rådet har låtit göra två utredningar om kriterierna för tjänsteutbudet.

I den ena utredningen granskas om man kunde använda kostnadsnyttoeffekter som ett kriterium för fastställande av tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården. Enligt utredningen är det i regel nyttigt att ta informationen om kostnadsnyttoeffekter i beaktande, men beslut bör inte enbart basera sig på den.

I den andra utredningen beskrivs vilka slags kriterier för tjänsteutbudet som iakttas i vissa andra länder i Europa. Utredningen granskar särskilt hur beslut om tjänsteutbudet styr genomförandet av hälso- och sjukvården i praktiken.

Till uppgifterna för SHM:s nya avdelning för styrning av social- och hälsovården hör styrning av tjänsteutbudet. De nu publicerade utredningarna är avsedda att väcka debatt om bedömningen av metoderna och tjänsteutbudet. Utöver dessa ska en bedömning av metoderna utredas särskilt inom individuell hälso- och sjukvård samt socialvård.

Ytterligare information

Lauri Pelkonen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, Läkemedelsprisnämnden, tfn 0295 163 435
Taina Mäntyranta, generalsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, tfn 0295 163 692
[email protected]

Bilagor (på finska)

Näytön arviointi ja käyttö uusissa SOTE-rakenteissa – Vaihtoehtoja terveydenhuollon menetelmien arvioinnin järjestämisestä Suomessa (STM:n raportteja ja muistioita 2017:12)

Miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulisi järjestää Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa? (STM:n raportteja ja muistioita 2017:31)

Selvitys kustannusvaikuttavuuden käyttämisestä yhtenä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä (STM:n raportteja ja muistioita 2017:30)

Katsaus terveydenhuollon priorisointiin eri maissa (STM:n raportteja ja muistioita 2017:18)

Tillbaka till toppen