Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityksiä terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja palveluvalikoimaa koskevasta päätöksenteosta

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.10.2017 12.00
Tiedote 132/2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista, mutta tarve arvioida terveydenhuollon menetelmiä ja niiden käyttöä koskevia päätöksiä ei muutu. Jatkossa päätöksiä tehdään kansallisesti, alueellisesti maakunnissa sekä palveluita tuottavissa yksiköissä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee neljä selvitystä lääkkeiden ja muiden menetelmien arvioinnista sekä menetelmiin liittyvästä päätöksenteosta. Tavoitteena on lisätä keskustelua siitä, miten arviointia ja päätöksiä kannattaisi tulevaisuudessa tehdä.

Lääketieteellisen hoidon mahdollisuudet ja väestön tarpeet ja vaatimukset kasvavat nopeammin kuin terveyden- ja sairaanhoitoon käytettävissä olevat resurssit. Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (health technology assessment, HTA) tavoitteena on tuottaa puolueetonta ja laadukasta tietoa menetelmiä koskevien päätösten tueksi. Päätökset terveydenhuollon menetelmien käytöstä ovat käytännössä palveluvalikoimaa koskevia päätöksiä.

Terveydenhuollon menetelmien arviointitietoa tarvitaan kansallisesti ja alueellisesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä selvityksessä tarkastellaan, millaista tietoa terveydenhuollon menetelmien arvioinnista tarvitaan kansallisesti ja alueellisesti, ja kuinka tuota tietoa voisi tuottaa. Selvityksen mukaan monitieteistä terveydenhuollon menetelmien arviointia tarvitaan monissa tilanteissa ja sen merkitys kasvaa. Arvioinnin toteutukseen on erilaisia vaihtoehtoja.

Myös kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Vertailumaissa terveydenhuollon menetelmien arviointiin panostetaan selvästi enemmän kuin Suomessa. Neljässä viidestä vertailumaasta menetelmien arviointiyksikkö arvioi myös sosiaalipalveluissa käytettäviä menetelmiä tai käytäntöjä. Suomessa käytännön yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalihuollon menetelmien arvioinnissa on jäänyt toistaiseksi vähäiseksi.

Lääkehoitojen arviointi on yksi menetelmistä

Lääkkeet ovat yksi keskeinen terveydenhuollon menetelmä. Osana Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa selvitettiin sairaaloissa käytettävien lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia. Selvityksen mukaan lääkehoitojen arvioinnin on entistä paremmin tuettava päätöksentekoa, hankintamenettelyjä ja lääkkeen hinnan määräytymistä. Lisäksi olisi koottava säännönmukaisesti tietoa arvioitujen lääkkeiden kulutuksesta, vaikutuksista, käytön kohdentumisesta, hoitoprosessista ja kustannuksista.

Selvityksessä esitetään, että lääkehoitoja koskevien arviointiraporttien tuottamisesta vastaisi yksi kansallinen arviointiyksikkö ja yhteistyötä kliinisten asiantuntijoiden (esim. osaamiskeskukset, asiantuntija- ja hoitosuositusryhmät) kanssa lisätään.

Palveluvalikoiman määrittelyn kriteerit Suomessa ja muualla Euroopassa

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuoltoon. Neuvosto on teettänyt kaksi selvitystä palveluvalikoiman kriteereistä.

Toisessa selvityksessä tarkastellaan sitä, voisiko kustannusvaikuttavuutta käyttää yhtenä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä. Selvityksen mukaan laadukas kustannusvaikuttavuustieto on yleensä hyödyllistä ottaa huomioon, mutta päätösten ei tulisi perustua ainoastaan siihen.

Toisessa selvityksessä kuvataan, millaisia palveluvalikoimaa koskevia kriteerejä noudatetaan eräissä muissa Euroopan maissa. Selvitys tarkastelee erityisesti sitä, miten palveluvalikoimaa koskevat päätökset ohjaavat terveydenhuollon toteuttamista käytännössä.

STM:n uuden ohjausosaston yhtenä tehtävänä on palveluvalikoiman ohjaus. Nyt julkaistut selvitykset on tarkoitettu herättämään keskustelua menetelmien arvioinnista ja palveluvalikoimasta. Niiden lisäksi on selvitettävä menetelmien arviointia yksilöllisessä terveydenhuollossa sekä sosiaalihuollossa.

Lisätietoja

johtaja Lauri Pelkonen, STM, Lääkkeiden hintalautakunta, p. 0295 163 435
pääsihteeri Taina Mäntyranta, STM, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, p. 0295 163 692
[email protected]stm.fi

Liitteet

Näytön arviointi ja käyttö uusissa SOTE-rakenteissa – Vaihtoehtoja terveydenhuollon menetelmien arvioinnin järjestämisestä Suomessa (STM:n raportteja ja muistioita 2017:12)

Miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulisi järjestää Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa? (STM:n raportteja ja muistioita 2017:31)

Selvitys kustannusvaikuttavuuden käyttämisestä yhtenä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä (STM:n raportteja ja muistioita 2017:30)

Katsaus terveydenhuollon priorisointiin eri maissa (STM:n raportteja ja muistioita 2017:18)

Sivun alkuun