Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samordningsgruppen för testningsberedskap för covid-19 redogör för utmaningarna med genomförandet av den nationella testningsstrategin

Social- och hälsovårdsministeriet
1.10.2020 15.03 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 16.58
Pressmeddelande 224/2020

Samordningsgruppen för testningsberedskap för covid-19 har färdigställt sin halvtidsrapport med samlade iakttagelser om ökningen av testningskapaciteten för covid-19 i enlighet med målen i den nationella testningsstrategin. Testningskapaciteten i Finland överskrider redan nu målet på 20 000 prover per dygn. I sin halvtidsrapport redogör samordningsgruppen också för de största utmaningarna när det gäller att upprätthålla och öka testningskapaciteten.

Testningsprocessen omfattar provtagning, analys av prover, information om provresultat, spårning av exponerade och karantänbeslut. I synnerhet tillgången på yrkeskunnig personal i alla dessa faser och tillgången på olika konsumtionsförnödenheter i analysfasen innebär ständiga stora utmaningar, som arbetsgruppen försöker finna lösningar på.

Enligt samordningsgruppens expertutlåtande bör testningen inriktas på ett välmotiverat, ändamålsenligt sätt. Det väsentliga är att testningen så effektivt som möjligt bidrar med nytta med tanke på mängden covid-19-fynd och förhindrandet av nya smittkedjor. Testningsverksamheten ska således i första hand rikta sig till personer med symtom, men det finns situationer där det är ändamålsenligt att testa även symtomfria personer.

Samordningsgruppens ordförande, chefsöverläkaren Mikko Pietilä från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, betonar att man vid planeringen av ökningar av testningskapaciteten i fortsättningen bör beakta att kapaciteten räcker till för hela servicesystemets behov. En stor del av de auktoriserade laboratorierna för klinisk mikrobiologi använder nu över hälften av sin totala kapacitet för testning för covid-19.

Enligt Pietilä förutsätter en fungerande nationell testningsstrategi kontinuerlig analys av testningens verkningsfullhet och resultat. Enligt samordningsgruppen ska de begränsade resurserna fördelas så att de så bra som möjligt stöder vården av patienter och hanteringen av epidemin.

I och med att epidemin fortsätter måste man också överväga användningen av alternativa testmetoder som ännu är under utveckling, till exempel olika snabbmetoder.

Vidare konstaterar samordningsgruppen i sin rapport att den eventuella testningskapaciteten för turismen ska kunna inriktas i enlighet med verkningsfullheten och riskanalyserna. Testningskapaciteten bör användas på personer som reser in i landet i situationer där man med fog kan räkna med att testningen är till större nytta för bekämpningen av epidemin än vad testning inom landet är. Det viktigaste är att fortsättningsvis framhålla betydelsen av sedvanliga sätt att bekämpa smittspridning, såsom god daglig hand- och hosthygien och tillräckliga avstånd till andra.

Målet för testningskapaciteten har överskridits

Målet i den nationella testningsstrategin för covid-19 är en testningskapacitet på 20 000 prover per dygn. Detta mål har nåtts, och det största antalet prover per dygn har varit över 15 000. Det totala antalet prover som tagits i Finland uppgår till över en miljon. Hittills har man fått något under 10 000 positiva resultat, vilket motsvarar en andel på knappt en procent av alla prover. Andelen positiva testresultat har ökat under den senaste månaden. Detta vittnar om att epidemin håller på att trappas upp, men också om att testningsverksamheten riktar sig till rätt människor i större utsträckning än vad som var fallet i våras och somras.

Samordningsgruppen för testningsberedskap för covid-19 har till uppgift att stödja genomförandet av den nationella testningsstrategin för covid-19. Målet är också att skapa en enhetlig nationell lägesbild av tillräckligheten av laboratoriematerial.

Ytterligare information:

Mikko Pietilä, chefsöverläkare inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, tfn 050 515 0615, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 324, [email protected]

Tillbaka till toppen