Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringspropositionen om lagstiftningen gällande vårdgarantin på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
17.11.2021 11.08 | Publicerad på svenska 17.11.2021 kl. 12.00
Pressmeddelande 346/2021
Hoitaja ja potilas

Regeringens utkast till propositionen om vårdgarantin är färdigt. Syftet med propositionen är att skärpa den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysisk och psykisk ohälsa.

Den längsta väntetiden för icke-brådskande undersökning eller vård inom den öppna primärsjukvården efter bedömningen av vårdbehovet ska förkortas från tre månader till sju dagar. Den längsta väntetiden för att få icke-brådskande vård inom mun- och tandvården förkortas från sex månader till tre månader.

Vårdgarantin inom primärsjukvården gäller när det är fråga om sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga.

Bedömningen av vårdbehovet ska göras snabbare, nämligen genast när patienten tar kontakt eller under samma dag, och inte inom tre dygn som tidigare. Bedömningen av vårdbehovet görs av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Inom mun- och tandvården kan bedömningen av vårdbehovet också göras av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har skyddad yrkesbeteckning. 

Om ett välfärdsområde inte kan erbjuda tjänsten, måste välfärdsområdet skaffa tjänsten via en an-nan tjänsteproducent. I samband med bedömningen av vårdbehovet ska man bedöma om välfärds-området kan tillhandahålla tjänsten själv inom den bestämda tiden.  

Det föreslås också nya lagbestämmelser för de situationer där patienten på basis av bedömningen först har hänvisats till någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården än en läkare eller tandläkare. Om man redan vid den första kontakten konstaterar att patienten behöver en läkare eller en tandläkare, ska man se till att patienten får en tid till läkaren inom sju dygn och en tid till tandläkaren inom fyra veckor.

De tjänster där tidsfristen på sju dygn inte gäller ska tillhandahållas inom en skälig tid med beaktande av patienten behov, men senast inom tre månader eller inom den tid som anges i vårdplanen.  

Ändringen gällande vårdgarantin träder i kraft den 1 april 2023. Dessutom preciseras bestämmelserna om vårdgarantin för sjukvårdstjänsterna inom studerandehälsovården och sjukvården för fångar. Tidsfristen för vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården ändras inte. 

Regeringens proposition är på remiss 17.11.2021 - 4.1.2022. Avsikten är att också få aktuell information från remissinstanserna om nuläget beträffande tillgängligheten till vård och vilka resurser områdena behöver för att förverkliga vårdgarantin. 

Ytterligare information 

Tapani Hämäläinen, medicinalråd, tfn 0295163065, Merja Auero, medicinalråd, tfn 0295163304, Merituuli Mähkä, regeringsråd, tfn 0295163575, [email protected] 

Tillbaka till toppen