Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringsproposition om ett nytt bolag för kommersiella vaccinforskningstjänster

Social- och hälsovårdsministeriet
12.11.2020 13.33
Pressmeddelande 274/2020

I regeringens proposition föreslås det att det stiftas en lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster. Avsikten är att också Tammerfors högskolestiftelse ska ansluta sig till det nya vaccinforskningsbolaget. 

Den oberoende ställning som Institutet för hälsa och välfärd bör ha när det gäller besluten om vaccinanskaffningar stärks genom att funktionerna för institutets kommersiella vaccinforskning överförs till ett separat aktiebolag. 

Regeringens proposition baserar sig på justitiekanslerns beslut från maj 2019 enligt vilken den kommersiella vaccinforskningsverksamheten och upphandlingen av vaccin vid Institutet för hälsa och välfärd borde separeras tydligare från varandra.

Syftet med bolaget är att säkerställa och stärka den finländska kompetensen inom vaccinforskning så att Finland och världen kan få effektiva och säkra vacciner som undersökts vetenskapligt. Verksamheten förväntas också öka investeringarna i forskning i Finland.  

Den personal vid Institutet för hälsa och välfärd som arbetar med vaccinforskning
kommer att övergå i anställning hos det nya aktiebolaget. De kommersiella vaccinforskningstjänster som överförs till bolaget innefattar inga sådana uppgifter som är lagstadgade för Institutet för hälsa och välfärd. Propositionen får inte heller några konsekvenser för personalen vid den avdelning för hälsosäkerhet som ansvarar för vaccinupphandlingen och vaccinationsprogrammet vid Institutet för hälsa och välfärd. 

Det bolag som bildas ska vara ett bolag med statliga specialuppgifter, och social- och hälsovårdsministeriet ska svara för ägarstyrningen av bolaget. När aktiebolaget bildas tecknar staten majoriteten av dess aktier. En minoritetsandel av aktiestocken tecknas av Tammerfors högskolestiftelse, som överlåter den kliniska vaccinforskningsverksamheten vid vaccinforskningscentralen i Tammerfors till bolaget. 

I en kompletterande budget för 2021 ska staten reservera 8 miljoner euro för bildandet av bolaget, varav statens investering i bolagets fria egna kapital uppgår till uppskattningsvis 7 miljoner euro.

När den kommersiella vaccinforskningen övergår till bolaget minskar den externa finansieringen för Institutet för hälsa och välfärd. För Institutet för hälsa och välfärd betyder detta ett finansieringsunderskott på cirka 650 000 euro, som enligt förslaget ska täckas i en kompletterande budget för 2021. 

Bildandet av aktiebolaget inleds genast efter att den föreslagna lagen har stadfästs. Avsikten är att aktiebolaget ska inleda sin verksamhet i början av 2021.

Propositionen hänför sig till en kompletterande budgetproposition för 2021 och ska behandlas i samband med den.

Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information: 

Mari Laurén-Häussler, regeringssekreterare, tfn 0295 163762 
Niina Kiviaho, specialsakkunnig, tfn 0295 163 009

Korrigering 12.11. klo 13.45: Regeringens proposition baserar sig på justitiekanslerns beslut, inte rekommendation.