Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen främjar jämställdhet mellan könen under alla förhållanden 

Social- och hälsovårdsministeriet
25.6.2020 14.21
Pressmeddelande 165/2020

Att förbättra jämställdheten i arbetslivet och familjerna samt att bekämpa diskriminering på grund av kön och våld mot kvinnor, bland annat sexuella trakasserier, är centrala teman i regeringens jämställdhetsprogram som godkändes på torsdagen den 25 juni.

Andra teman är till exempel främjandet av lönetransparens, förbättrandet av ställningen för personer som hör till könsminoriteter och främjandet av jämställdheten inom Europeiska unionen och i den internationella verksamheten. 

Diskriminering på grund av kön förekommer fortfarande i arbetslivet

Kvinnor upplever diskriminering på arbetsplatserna klart mer än män. Diskrimineringsgrunder kan utöver kön också vara ålder, religion, ursprung, språk och funktionsnedsättning. I jämställd-hetsprogrammet granskas diskriminering i ljuset av alla dessa. 

De mest typiska formerna av könsdiskriminering i arbetslivet är diskriminering på grund graviditet och familjeledighet, som förekommer inom alla branscher. Under regeringsperioden ska lagstiftningen preciseras så att graviditet och uttag av familjeledighet inte får ha någon inverkan på huruvida en visstidsanställning förlängs. 

Målet är att öka jämställdheten i familjer och en jämnare fördelning av omsorgen

Omsorgen fördelas fortfarande inte jämnt mellan föräldrarna, trots att möjligheterna att kombi-nera arbete och familjeliv har förbättrats under årtiondenas lopp. Detta syns bland annat i an-vändningen av familjeledigheter.

Jämställdheten mellan familjer förbättras bland annat genom att moderskapslagen och fader-skapslagen slås samman till en föräldraskapslag och genom att stödja ett jämlikt delat föräldra-skap, så att barnet har möjlighet till två likvärdiga adresser.

Nolltolerans mot sexuella trakasserier

#Metoo -kampanjen har lyft fram omfattningen av sexuella trakasserier och sexuellt ofredande och synliggjort offrens erfarenheter. Också i Finland förekommer sexuella trakasserier bland annat i arbetslivet, på läroanstalter, inom idrott och politik samt i teater- och filmvärlden. Kvinnor, unga, personer som hör till en minoritet och låginkomsttagare utsätts för trakasserier oftare än andra. Över hälften av alla unga kvinnor har upplevt sexuella trakasserier. 

”Sexuella trakasserier, ofredande och våld är helt oacceptabla fenomen. Ändå är de fortfarande en del av många människors vardag. Varje fall är ett för mycket. Vi måste ha nolltolerans mot sexuella trakasserier”, konstaterar ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. 

Regeringens jämställdhetsprogram 

Jämställdhetsprogrammet är ett gemensamt verktyg för ministerierna för främjande av jäm-ställdhet mellan könen och eliminering av diskriminering på grund av kön.

Jämställdhetsprogrammet baserar sig på regeringsprogrammet, forskningsdata och statistisk information om jämställdhet mellan könen samt internationella förbindelser och har beröringspunkter med bland annat familjeledighetsreformen och programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Programmet har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med andra ministerier, frivilligorganisationer och andra intressentgrupper. 

Regeringen har fastställt att jämställdheten mellan könen ska främjas under alla förhållanden, också under coronakrisen och efter den. 

Ytterligare upplysningar

Anna Abrahamsson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 029, [email protected]
Tanja Auvinen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, jämställdhetsenheten, tfn 02951 63715, [email protected]

Tillbaka till toppen