Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår kompletteringar i lagarna om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 13.07
Pressmeddelande 373/2021

Social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition med förslag till komplettering av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet sändes på remiss den 1 december 2021. Remisstiden går ut den 20 januari 2022.

I propositionen föreslås det ändringar i lagstiftningen gällande reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Under genomförandet av reformen har det framkommit behov att precisera vissa delar i lagstiftningen, och syftet med propositionen är att precisera dem.

I propositionen föreslås temporära bestämmelser om rätten att lämna ut patientuppgifter till vårdinrättningar i landskapet Nyland i den omfattning som vården kräver, om patienten inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. Förslagen till permanenta bestämmelser om utlämnande av patientuppgifter kommer att ges i samband med totalreformen av lagstiftningen om informationshanteringen inom social- och hälsovården. Regeringspropositionen om totalreformen ska lämnas till riksdagen för behandling i september 2022.

Det föreslås att temporära organs rätt att få uppgifter ska ändras så att ett temporärt organ har rätt att få kund- och patientuppgifter inom social- och hälsovården när uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som gäller kundens fortlöpande vård och service eller individuella avtal om vård och tjänster.

För bolagiseringen av de stödtjänster som kommunerna producerar för välfärdsområdena föreslås en övergångsperiod på ett år, om kommunen har producerat tjänsterna i fråga för social- och hälsovården före 2023. Under övergångsperioden kan välfärdsområdena också köpa tjänster av kommunerna, förutsatt att anskaffningen underskrider EU-tröskelvärdena.

Dessutom föreslås det preciseringar av skyldigheterna i fråga om den avtalsbaserade överföringen av organiseringsansvaret för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och i fråga om utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovården samt överföringen av handlingar, återkrav av statsunderstöd, delegationernas mandatperiod och läkarhelikopterverksamheten vid centralerna för prehospital akutsjukvård.

En del av lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt efter att de har stadfästs, och en del från och med ingången av år 2023.

Ytterligare information

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, 
Joni Komulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, (Nylands patientuppgifter)

Tillbaka till toppen