Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår en ny lag om funktionshinderservice

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.58
Pressmeddelande

Syftet med den nya lagen om funktionshinderservice är att stödja ett självständigt liv, självbestämmanderätten, likabehandlingen, delaktigheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att säkerställa att de får tillräckliga tjänster av hög kvalitet enligt sina individuella behov.

Det föreslås att rätten ska vara subjektiv till nästan alla de tjänster som ingår i den nya lagen, så att varje person med funktionsnedsättning kan få tjänster enligt sina individuella behov. Rätten till tjänsterna ska inte basera sig på diagnoser, utan på behoven. De flesta tjänster ska fortfarande vara avgiftsfria. 

 Kundens delaktighet när det gäller att välja tjänst stärks

I den nya lagen fästs större uppmärksamhet vid kundprocessen, i synnerhet valet av tjänster. En förutsättning för lyckade kundprocesser är att personerna med funktionsnedsättning får vara delaktiga i alla faser av kundprocessen. Enligt lagen bör personer med funktionsnedsättning få tillräcklig information i begriplig form, använda det språk eller kommunikationssätt som personen behärskar, få tolkningstjänst vid behov och få stöd i att fatta egna beslut och uttrycka sina åsikter på det sätt som personens ålder och utvecklingsfas förutsätter.  


Nytt särskilt stöd för delaktigheten och stöd i att fatta beslut 

Det nya särskilda stödet för delaktigheten är ett individuellt stöd som ges av en annan person och som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att hålla kontakt med människor som är viktiga för dem eller att göra saker som de gillar, antingen utanför hemmet eller i hemmet. Stödet är avsett i synnerhet för de personer som inte får tillräcklig hjälp via den personliga assistansen. 

Stödet i att fatta beslut är ett stöd för att kunna förstå saker, bilda egna åsikter och uttrycka dem och för att kunna bedöma konsekvenserna av beslut och fatta och verkställa beslut. Stöd i att fatta beslut kan beviljas som en separat tjänst när en person med funktionsnedsättning behöver stöd i att fatta viktiga beslut i det egna livet.  Stödet i att fatta beslut kan också ingå som en verksamhetsform i andra tjänster som ordnas med stöd av denna lag, om det är lämpligt med tanke på servicens karaktär.

Utöver den färdtjänst som redan erbjuds föreslås det nya alternativa sätt för att verkställa stödet för rörligheten, till exempel personlig assistans och ledsagarservice och att ställa en bil eller ett annat färdmedel till förfogande för en person med funktionsnedsättning. Stödet för rörligheten ska också kunna periodiseras så, att det kan användas under ett år i stället för en månad. Det föreslås också en resebudget som personer med funktionsnedsättning ska kunna använda i hela landet. Resebudgeten ska grunda sig på kilometer- och eurobelopp i stället för antalet resor.  

Enligt den nya lagen kan man också ordna träning, personlig assistans, krävande multiprofessionellt stöd, stöd för boende, stöd för boende för barn, stöd för tillgängligt boende, kortvarig omsorg, dagverksamhet och ekonomiskt stöd för anskaffning av redskap och för tekniska lösningar. 

Regeringen överlämnade propositionen om detta till riksdagen den 22 september 2022. Avsikten är att den nya lagen om funktionshinderservice ska träda i kraft den 1 januari 2023 samtidigt som ansvaret för ordnandet av funktionshindertjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdena och social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Lagen innehåller en övergångsperiod i syfte att trygga kontinuiteten i tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i övergångsskedet.  

Mer information:    


Sirkka Sivula, jurist, tfn 02951 63007, [email protected]
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63405, [email protected]
Ida Hakanen, jurist, tfn 02951 63173, [email protected]

Tillbaka till toppen