Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att hälsoskyddslagen ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 13.44 | Publicerad på svenska 23.9.2021 kl. 14.43
Pressmeddelande 275/2021

De ändringar som regeringen föreslår gäller avgifterna för tillsyn enligt hälsoskyddslagen. I fortsättningen ska det av verksamhetsutövare tas ut en årlig grundavgift av skattenatur för tillsynen för de verksamhetsställen och verksamheter vars ibruktagande eller inledande verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla eller som kräver godkännande.

Syftet med hälsoskyddslagen (763/1994) är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa. Syftet är också att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet. Hälsoskyddsmyndigheten ska inom sitt område främja och övervaka hälsoskyddet så att en hälsosam livsmiljö tryggas för invånarna.

Tillsyn enligt hälsoskyddslagen utövas genom planmässig tillsyn som utförs av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och som baserar sig på misstanke om sanitär olägenhet. Hälsoskyddsmyndigheten övervakar genom planmässig förhandstillsyn de anmälningspliktiga objekt som anges i lagen.

Avgifter i anslutning till hälsoskyddstillsynen tas numera ut per prestation i kommunerna. En inspektör besöker objektet, varefter kommunen tar ut en avgift för inspektionen enligt en av kommunen godkänd taxa.

I fortsättningen ska en årlig avgift tas ut för tillsyn 

För den planmässiga tillsynen enligt hälsoskyddslagen ska i fortsättningen utöver tillsynsavgifterna kommunen fastställt tas ut en årlig grundavgift för tillsynen. Den fasta grundavgiften föreslås vara 150 euro och betalas en gång per år. 

Sådana små aktörer för vilka den årliga grundavgiften för tillsyn skulle vara oskälig i förhållande till det tillsyns- och styrningsbehov som uppstår i samband med verksamheten ska inte omfattas av betalningsskyldigheten.

Regeringen föreslår också en precisering av vilka verksamhetsutövare som är skyldiga att anmäla ibruktagande av verksamhetsställen och verksamheter. Dessutom ska lagens bestämmelse om ändringssökande uppdateras så att den motsvarar den nuvarande bestämmelsen om ändringssökande i den allmänna lagstiftningen.

Syftet med reformen av bestämmelserna om avgifter är att öka resurserna för tillsynen enligt hälsoskyddslagen i kommunerna och att främja kommunernas handlingsfrihet när det gäller ordnandet av tjänster.

Med grundavgiften täcks kostnaderna för planmässig tillsyn

Avsikten är att den årliga grundavgiften för tillsynen ska täcka kostnaderna för sådan planmässig tillsyn som det skulle vara svårt att fastställa en prestationsbaserad taxa för eller som prestationsbaserad avgift inte lämpar sig för.

Avgifterna för annan än planmässig tillsyn ska tas ut i enlighet med gällande lagstiftning. Avgifterna ska fastställas i kommunens taxa och avgifterna ska högst motsvara kostnaderna för tillsynen.

Syftet med propositionen är att förenhetliga grundavgifterna för hälsoskyddstillsynen och livsmedelstillsynen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 samtidigt livsmedelslagens bestämmelse om grundavgift för tillsyn börjar tillämpas.

Ytterligare Information

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen