Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää terveydensuojelulain muuttamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2021 13.44
Tiedote 275/2021

Hallituksen esittämät muutokset koskisivat terveydensuojelulain valvonnan maksullisuutta. Toiminnanharjoittajilta perittäisiin jatkossa veroluonteinen vuotuinen valvonnan perusmaksu niistä toimipaikoista ja toiminnoista, joiden käyttöönotosta tai aloittamisesta toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa tai jotka edellyttävät hyväksyntää.

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lain tavoitteena on myös ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö.

Terveydensuojelulain mukaista valvontaa toteutetaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemällä suunnitelmallisella ja terveyshaittaepäilyihin perustuvalla valvonnalla. Terveydensuojeluviranomainen valvoo suunnitelmallisella ennakkovalvonnalla laissa säädettyjä ilmoitusvelvollisia kohteita.

Terveydensuojeluvalvontaan liittyvät maksut peritään kunnissa nykyisin suoriteperusteisesti. Tarkastaja käy kohteessa, minkä jälkeen kunta perii maksun tarkastuksesta hyväksymänsä taksan mukaisesti.

Jatkossa valvonnasta perittäisiin vuotuinen maksu 

Terveydensuojelulain suunnitelmallisesta valvonnasta perittäisiin jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi vuosittainen valvonnan perusmaksu. Kiinteän perusmaksun olisi 150 euroa ja se maksettaisiin kerran vuodessa. 

Sellaiset pienimuotoiset toimijat, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu olisi kohtuuton suhteessa toiminnasta syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen jäisivät maksuvelvollisuuden ulkopuolelle.

Hallitus esittää myös täsmennystä siihen, mitkä toiminnanharjoittajat olisivat velvollisia ilmoittamaan toimipaikkojen ja toimintojen käyttöönotosta. Lisäksi lain muutoksenhakusäännöstä päivitettäisiin vastamaan nykyistä yleislainsäädännön muutoksenhakusäännöstä.

Maksullisuutta koskevan sääntelyn uudistamisella pyritään lisäämään kuntien terveydensuojelulain valvonnan resursseja ja edistämään kuntien toimintavapautta palvelujen järjestämisessä.

Perusmaksulla katettaisiin suunnitelmallisen valvonnan kuluja

Vuosittaisella valvonnan perusmaksulla olisi tarkoitus kattaa sellaisen suunnitelmallisen valvonnan kuluja, jonka taksoittamista olisi vaikea määrittää suoriteperusteisesti tai johon ei voida soveltaa suoriteperusteista maksua.

Muun kuin suunnitelmallisen valvonnan maksut perittäisiin nykyisen lainsäädännön mukaisella tavalla. Maksut määriteltäisiin kunnan taksassa ja maksut vastaisivat enintään valvonnasta aiheutuneita kuluja.

Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa terveydensuojeluvalvonnan ja elintarvikevalvonnan perusmaksuja.

Laki tulisi voimaan 1.1.2022 samaan aikaan kuin elintarvikelain säännöstä valvonnan perusmaksusta aletaan soveltaa.

Lisätietoja

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

Sivun alkuun