Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier förenklas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 13.39
Pressmeddelande

Syftet med de föreslagna lagändringarna är att förenkla förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier vid Sysselsättningsfonden och göra den lagstiftning som gäller uttaget tydligare. Dessutom vill man minska det administrativa arbetet vid Sysselsättningsfonden och rationalisera fondens verksamhet.

Enligt den gällande lagstiftningen är det möjligt att betala arbetslöshetsförsäkringspremien till Sysselsättningsfonden enligt två olika förfaranden, antingen enligt en modell med förskottsbetalning eller enligt ett förfarande med fakturering i efterskott, alltså en utfallsmodell. Utfallsmodellen infördes 2019, när förfarandet för uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremierna reviderades på grund av att inkomstregistret togs i bruk. 

Största delen av Sysselsättningsfondens kunder använder sig av den s.k. utfallsmodellen, och modellen för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier i förskott har använts i mycket liten utsträckning. 

Genom de föreslagna ändringarna övergår man från två alternativa uttagssätt till ett förfarande som samtliga arbetsgivare iakttar. Det föreslås att förfarandet med förskottsbetalning ska slopas. Endast cirka 0,35 procent av arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas enligt förskottsmodellen och det är endast cirka en procent av arbetsgivarna som har utnyttjat detta förfarande.

Att bibehålla ett system med två olika uttagssätt ökar arbetet för Sysselsättningsfonden och ger upphov till extra kostnader. Ett slopande av förskottsmodellen underlättar också planeringen av fondens system och processer. 

Förslaget till ändring av lagen om ersättning för utbildning gäller det minsta belopp som kan tas ut och som kan betalas tillbaka. Beloppet föreslås vara 10 euro. Dessutom föreslås det att det i lagen görs korrigeringar av teknisk natur.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 029 5163180

Tillbaka till toppen