Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i hemvårds- och boendeservicen för äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 14.02
Pressmeddelande 391/2021

Reformen av tjänsterna för äldre har framskridit till den andra fasen och ska nu behandlas i riksdagen. Syftet med reformen är att förbättra kvaliteten särskilt för de tjänster för äldre som ges i hemmet och att se till att tjänsterna är tillräckliga. Samtidigt vill man också öka boendeservicens mångsidighet. 

Propositionen är nästa steg i reformen av lagstiftningen om tjänster för äldre. Under den första fasen såg man bland annat över personaldimensioneringen för den vård som ges dygnet runt.

Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023 samtidigt som strukturreformen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. 

Service av god kvalitet och enligt individuella behov

Målet för reformen är att äldre människor kan leva tryggt hemma och få de tjänster i hemmet som de behöver.

Strukturen på den nuvarande hemservicen och hemvården enligt socialvårdslagen ändras. 

De tjänster som ska ges i hemmet föreslås i fortsättningen innefatta hemvård med hemsjukvård beroende på kundens behov och separata stödtjänster samt den nya trygghetsservice som föreslås.  Trygghetsservicen innebär att kunden får trygghetsutrustning, att alarm från kunder tas emot 24/7 och att en s.k. trygghetshjälpare bedömer hjälpbehovet och hjälper kunden. 

Hemvård ska ordnas enligt de äldres behov under alla tider på dygnet, också på natten.

För att stärka resurserna inom hemvården föreslås bestämmelser som gäller planeringen av hembesök och användningen av teknik i hemvården.  

Det föreslås dessutom bestämmelser om tryggandet av en tillräcklig personal inom hemvården och om åtgärder som ska vidtas när det är brist på arbetskraft. Man måste reagera omedelbart om det konstateras att personalresurserna inte är tillräckliga. Personalens tillräcklighet måste också följas upp kontinuerligt genom egenkontroll.

Begreppet hemservice ska i fortsättningen endast gälla service för barnfamiljer, och det ska föreskrivas om barnfamiljers rätt till hemservice i en separat paragraf. Serviceinnehållet och villkoren för att få tjänsterna ändras inte. Genom ändringen lyfter man fram barnfamiljernas rätt att få hjälp hemma. 

Mångsidigare boendelösningar och mindre flyttande

Syftet med reformen är också att främja mångsidiga och flexibla boendelösningar.  

Boendeservice innefattar tillfälligt boende och stödboende, och bestämmelserna om dem förblir till innehållet oförändrade. Dessutom innefattar boendeservice gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg. 

Begreppet gemenskapsboende ersätter det så kallade vanliga serviceboendet. Det boende som erbjuds i boendeenheten ska vara tillgänglighetsanpassat och tryggt, och kunden ska få bo i en lägenhet som motsvarar kundens behov och kunna delta i verksamhet som främjar socialt umgänge.  Tjänsterna ska erbjudas separat som hemvård eller övriga tjänster i hemmet, och enligt kundens behov. Tjänsterna kan tillhandahållas antingen delvis eller helt av enhetens egen personal, eller av en eller flera externa serviceproducenter inom den privata eller offentliga sektorn. 

Inom serviceboendet med heldygnsomsorg ska boendet och tjänsterna ordnas på samma sätt som för närvarande inom det effektiverade serviceboendet. Det ska finnas personal närvarande dygnet runt, och man ska följa den lagstadgade personaldimensioneringen inom tjänsterna för äldre.  Lägenheterna ska motsvara kundernas behov på samma sätt som inom gemenskapsboendet. Inom serviceboendet med heldygnsomsorg ska precis som nu också erbjudas fullt uppehälle utöver vården och omsorgen. 

Gemenskapsboendet och serviceboendet med heldygnsomsorg kan placeras i lokaler som hör till samma byggnadshelhet, och där får också finnas s.a.s. vanliga bostäder. Målet är att kunderna ska kunna få service hemma utan att flytta också när deras servicebehov förändras. 

Den långvariga institutionsvården för äldre personer ska avvecklas före utgången av 2027. En tillräckligt lång övergångsperiod säkerställer att man kan tillhandahålla ersättande tjänster. De kunder som fortfarande är i långvarig institutionsvård för äldre inom socialvården i början av 2028 ska i första hand överföras till det serviceboende med heldygnsomsorg som motsvarar det nuvarande effektiverade serviceboendet.  

Mer information:

Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549
[email protected]

Tillbaka till toppen