Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia iäkkäiden ihmisten kotihoitoon ja asumispalveluihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 14.02
Tiedote 391/2021

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toinen vaihe etenee eduskuntaan. Uudistuksen tavoitteena on parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palvelujen riittävyyttä ja laatua. Samalla lisätään asumispalvelujen monimuotoisuutta.

Esitys on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäiselle vaiheelle, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. 

Laadukkaat kotiin annettavat palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voivat elää kodissaan turvallisesti ja saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut.

Nykyisen sosiaalihuoltolaissa oleva kotipalvelun ja kotihoidon rakenne uudistettaisiin.

Kotiin annettavia palveluja olisivat jatkossa kotihoito, johon kuuluisi myös asiakkaan tarpeen mukainen kotisairaanhoito, omana palvelunaan tukipalvelut sekä uutena sosiaalipalveluna turva-auttamispalvelu. Turva-auttamispalvelu sisältäisi asiakkaalle annettavan turvalaitteiston, hälytysten vastaanoton 24/7, avun tarpeen arvioinnin ja ns. turva-auttajan antaman avun.

Kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin.

Kotihoidon riittävyyden vahvistamiseksi lakiin lisättäisiin säännökset kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta teknologiaa hyödyntäen. 

Lisäksi säädettäisiin kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamisesta ja toimenpiteistä työvoiman vajaukseen puuttumiseksi. Todettuun työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi. Henkilöstön riittävyyttä olisi seurattava jatkuvasti myös omavalvonnan avulla.

Kotipalvelun käsite koskisi jatkossa ainoastaan lapsiperheiden palvelua, ja lapsiperheen oikeus kotipalveluun erotettaisiin omaksi pykäläkseen. Sen sisältö ja saannin edellytykset pysyisivät ennallaan. Muutoksella tuodaan esiin lapsiperheiden oikeutta tähän palveluun.

Monimuotoisempaa asumista ja vähemmän muuttoja

Lisäksi uudistuksen tavoitteena on edistää monimuotoisia ja joustavia asumisratkaisuja. 

Asumispalveluja olisivat tilapäinen ja tuettu asuminen, joita koskevat säännökset säilyisivät asiasisällöltään ennallaan, sekä yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. 

Yhteisöllinen asuminen korvaisi nykyisen ns. tavallisen palveluasumisen. Asumista varten tarjottaisiin esteetön, turvallinen asumisyksikkö, jossa asiakkaan käytössä olisi tarpeita vastaava huoneisto ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Palvelut toteutettaisiin erikseen asiakkaan tarvetta vastaavasti kotihoitona ja muina kotiin annettavina palveluina. Palvelut voitaisiin toteuttaa osaksi tai kokonaan yksikön oman henkilöstön avulla tai niitä voisi tuottaa yksi tai useampi ulkopuolinen yksityinen tai julkinen palveluntuottaja.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuminen ja palvelut järjestettäisiin samoin kuin nykyisessä tehostetussa palveluasumisessa. Paikalla olisi henkilöstöä ympärivuorokautisesti ja iäkkäiden palveluissa noudatetaan säädettyä henkilöstömitoitusta. Asukkaan käytössä olisi hänen tarpeitaan vastaava asunto kuten yhteisöllisessäkin asumisessa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältäisi nykyiseen tapaan hoidon ja huolenpidon lisäksi täyden ylöspidon.

Yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista voitaisiin toteuttaa samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvissa tiloissa, joissa voisi olla myös ns. tavallisen asuntokannan asuntoja. Tavoitteena on mahdollistaa palvelujen saaminen samaan asuntoon palvelutarpeiden muuttuessa.

Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisesta laitoshoidosta luovuttaisiin kokonaisuudessaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Riittävä siirtymäaika mahdollistaa korvaavien palvelujen varmistamisen. Vuoden 2028 alusta tuolloin vielä sosiaalihuollon laitoshoidossa olevat asiakkaat siirtyisivät pääosin nykyistä tehostettua palveluasumista vastaavaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. 

Lisätietoja

hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 0295 163 549
[email protected]

Sivun alkuun