Hoppa till innehåll
Media

Reformministrarna: Samtliga 18 landskap organiserar den prehospitala akutsjukvården, även privata aktörer kan producera prehospitala akutsjukvårdstjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 14.25 | Publicerad på svenska 14.6.2018 kl. 15.47
Pressmeddelande 88/2018

Reformministergruppen har genom ett utkast till författning preciserat sina riktlinjer för ordnande och produktion av den prehospitala akutsjukvården som en del av landskaps- och vårdreformen. De centrala principerna för de riktlinjer som utfärdades i december 2016 är oförändrade.

Enligt riktlinjerna är den prehospitala akutsjukvården till sin karaktär myndighetsverksamhet och en del av social- och hälsovårdens joursystem och den övergripande säkerheten i samhället. Enligt utkastet organiseras den prehospitala akutsjukvården av samtliga 18 landskap i framtiden.

Den prehospitala akutsjukvården produceras antingen som landskapets egen verksamhet eller i samarbete med ett eller flera andra landskap. Landskapet kan också anskaffa en viss del av den prehospitala akutsjukvården från den privata sektorn. Mångproducentmodellen ska bevaras.

Landskapen bildar tillsammans beredskapscentraler för jourverksamheten inom social- och hälsovården. Dessa ska finnas i vart och ett av de fem samarbetsområdena. Beredskapscentralerna har styrningsuppgifter som gäller ansvarsområdets jourverksamhet och beredskap.

Som en ny uppgift föreskrivs om en nationell handlednings- och rådgivningstjänst inom social- och hälsovårdens jourverksamhet, Jourhjälp 116 117. Målet är ett riksomfattande telefonnummer som invånarna kan ringa till under jourtid när de har sociala problem och hälsoproblem och det inte är fråga om en nödsituation. Landskapen ska tillhandahålla tjänsten bakom det riksomfattande numret.

Det finns bestämmelser om ordnande och produktion av den prehospitala akutsjukvården i hälso- och sjukvårdslagen. Målet är att de nya paragrafer och paragrafändringar som gäller prehospital akutsjukvård i hälso- och sjukvårdslagen lämnas till riksdagen hösten 2018. Ändringarna träder i kraft samtidigt med lagstiftningen om landskaps- och vårdreformen.

Ytterligare information

Markku Tervahauta, avdelningschef, tfn 02951 63167
Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 02951 63714

Obs! Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.

Jourhjälp 116 117

Tillbaka till toppen