Hoppa till innehåll
Media

Reformen av lagen om utkomststöd har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2022 12.17
Pressmeddelande
Text: Begäran om utlåtande, reformen av lagen om utkomststöd

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition om reformen av lagen om utkomststöd. Syftet med propositionen är att förbättra möjligheterna att söka utkomststöd i synnerhet för socialservicens kunder och de kunder som är i en utsatt ställning.  

Verkställandet av utkomststödet ska också i fortsättningen skötas av två myndigheter.

Folkpensionsanstalten ska fortfarande ansvara för det grundläggande utkomststödet, medan välfärdsområdenas socialservice ska ansvara för det kompletterande och förebyggande utkomststödet från och med den 1 januari 2023.  

Genom reformen preciseras kundens rätt att få personlig service och sektorsövergripande service.  
Tjänsterna för skötseln av ärenden ska ordnas så att de är lättillgängliga och hinderfria med tanke på olika kundgruppers behov. Det föreslås också mer precisa bestämmelser om beaktandet av kundens åsikter inom socialservicen.  

Dessutom föreskrivs det i den reviderade lagen om Folkpensionsanstaltens och välfärdsområdets samarbete i frågor som gäller utkomststöd. 

Bestämmelserna om samarbetet preciseras för att säkerställa att kundernas situation beaktas bättre än tidigare och att myndigheternas ansvar i de olika faserna av processen för beviljandet av stöd är tydliga. På så sätt förbättras situationen särskilt för de kunder vars specialbehov eventuellt blivit försummade när det gäller den elektroniska förmånsprocessen. 

I propositionen föreslås inga ändringar i fråga om målen för utkomststödet och stödets ställning i förhållande till de övriga sociala förmånerna. Utkomststödet ska fortfarande vara ett stöd som beviljas temporärt och i sista hand. Därför föreslås det inga ändringar av till exempel nivån på stödet.  

Utlåtanden om utkastet till regeringspropositionen kan lämnas till den 31 maj 2022 via webbplatsen Utlåtande.fi. Dessutom ordnas ett diskussionsmöte där det centrala innehållet i propositionen presenteras.  


Mer information:


Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman,
Ritva Liukonen, specialsakkunnig
Katariina Rainio, jurist
[email protected] 

Tillbaka till toppen