Hoppa till innehåll
Media

Reformen av funktionshinderlagstiftningen bereds under 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2021 7.52
Pressmeddelande

Reformen av funktionshinderlagstiftningen har inletts genom diskussionsmöten om olika tjänster för personer med funktionsnedsättning. Flera tillställningar ordnas våren 2021 och de är öppna för alla. En enkät om temat för varje diskussionsmöte kommer att genomföras. Alla intresserade kan svara på enkäten. Sammanlagt cirka 850 personer har deltagit i de två första diskussionsmötena. 

Avsikten är att det i samband med reformen stiftas en ny lag om funktionshinderservice. Den nya lagen innehåller bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt upphävs den gällande handikappservicelagen och specialomsorgslagen.

Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska beaktas bättre. 

Bakgrunden är den tidigare regeringspropositionen och delaktighetsarbetsgruppens förslag

Som grund för beredningen används regeringens proposition om en totalreform av lagstiftningen om funktionshinderservice, som förföll våren 2019. 

I reformen utnyttjas dessutom den s.k. delaktighetsarbetsgruppens rapport och de utlåtanden som fåtts om den. Delaktighetsarbetsgruppen har berett förslag till bestämmelser som särskilt tryggar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i klientprocessen.

Enligt utlåtandena ökar delaktighetsarbetsgruppens förslag delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i klientprocesserna inom de tjänster som gäller dem och stärker rätten för personer med funktionsnedsättning att få tjänster som motsvarar individuella behov. Det mest omfattande understödet fick förslaget om att en person med funktionsnedsättning ska ha rätt att använda en för honom eller henne lämplig kommunikationsmetod. Även assisterat beslutsfattande fick ett brett understöd. 

Mer information:

Sirkka Sivula, jurist, tfn 0295 163 007
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405

Tillbaka till toppen