Hoppa till innehåll
Media

Proposition på remiss: Statsgaranti för försäkringar mot skador vållade av coronavirusvaccinering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2020 16.50 | Publicerad på svenska 13.10.2020 kl. 15.35
Pressmeddelande 236/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har berett en lag om tryggande av försäkringsskydd i fråga om coronavirusvacciner. Syftet med propositionen är att säkra försäkringsskydd också för dem som fått vaccination mot coronaviruset.

Ersättning för de skador på personer som följer av vacciner och läkemedel betalas i Finland från privata läkemedelsskadeförsäkringar som tecknas av tillverkare, importörer och marknadsförare av läkemedel. Från läkemedelsskadeförsäkringen betalas ersättning bland annat för sjukvårdskostnader, inkomstbortfall samt för tillfällig och bestående men. 

I Finland kan läkemedelsskadeförsäkringar tecknas endast hos ett bolag, Suomen Keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö, som minskar försäkringsrisken genom att teckna en återförsäkring på marknaden. Den lag som nu sänts på remiss gör det möjligt att bevilja statsgaranti till ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar mot skadeverkningar av coronavirusvacciner om återförsäkring inte finns att tillgå på marknaden på skäliga villkor. 

Genom att bevilja en garanti övertar staten på samma sätt som återförsäkrarna ett partiellt finansieringsansvar för ersättningsutgifterna för de försäkringar som försäkringsbolaget beviljat. Försäkringsgarantin kan ställas för högst ett kalenderår åt gången. Statens ansvar kan uppgå till sammanlagt högst 30 miljoner euro per kalenderår och om försäkringsgarantin beviljas för flera kalenderår, sammanlagt till 300 miljoner euro. Försäkringsbolaget ska betala staten en avgift för beviljande av försäkringsgarantin. Även efter att statsgarantin har ställts svarar det försäkringsbolag som fått försäkringsgarantin för ersättningarna till de skadelidande. 

Regeringens proposition är på remiss 12.-20.10.2020. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen vecka 45.

Ytterligare information: 

Hannu Ijäs, direktör, tfn 029 516 3248  
Saara Rahko, regeringssekreterare, tfn 029 516 3126 

Tillbaka till toppen