Hoppa till innehåll
Media

Problemen med den sociala tryggheten bildar fyra helheter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2020 17.49
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet har sammanställt en förteckning över de problem som identifierats inom den sociala tryggheten och som måste lösas på kort eller lång sikt. I förteckningen ingår kommittémedlemmarnas och de permanenta sakkunnigas synpunkter som sådana. Samförstånd mellan synpunkterna eftersträvas i de följande skedena av arbetet.

Problemen består av fyra huvudhelheter:

  • Den sociala trygghetens komplexitet
  • Kombinering av arbete och social trygghet
  • Utkomststöd, grundskydd och boende
  • Tjänster och förmåner

Förteckningarna över problemen med den sociala tryggheten finns i sin helhet i kommitténs mötesmaterial.

Kommittén för social trygghet inleder arbetet med problemen som orsakas av komplexiteten och situationen för de personer som de facto är arbetsoförmögna, men som enligt de nuvarande bestämmelserna ska ansöka om arbetslöshetsförmån. Kommitténs nästa möte i september 2020 fokuserar på dessa teman.

”Sektionerna konkretiserar problemen inför kommitténs nästa möte, det vill säga kartlägger den lagstiftningsmässiga grunden för problemhelheten, utreder och beskriver med hjälp av statistik och exempelkalkyler vilka som berörs av problemet och hurdana situationer det är frågan om.

Trots undantagsförhållandena och utmaningarna i samband med distansarbete har kommittén lyckats väl med att få igång sitt arbete. De huvudsakliga problemen som ska lösas inom den sociala tryggheten har identifierats och de sakkunniga inom sektionerna kommer att ha möjlighet att konkretisera dem vid kommitténs nästa möte. Det handlar i praktiken om att kartlägga den lagstiftningsmässiga grunden för problemen, och att på ett människonära sätt beskriva vilka som berörs av problemen i den sociala tryggheten och vilken typ av situationer det är, säger kommitténs ordförande Pasi Moisio. 

Öppenhet och spridning av information

Kommittén för social trygghet främjar och stöder den offentliga debatten om social trygghet genom att offentliggöra det material som ligger till grund för beslutsfattandet om reformen så att det kan användas av alla. Materialbiblioteket, som kallas för kunskapsunderlag, byggs upp på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Kommittén för social trygghet planerade strukturen för kunskapsunderlaget vid sitt möte. I kunskapsunderlaget samlas bland annat forsknings- och utredningsmaterial, konsekvensbedömningar samt beräkningsmodeller som kommittén och sektionerna producerar, beställer eller använder vid beredningen av reformen och beslutsfattandet. Kunskapsunderlaget växer i takt med att reformen framskrider. De första materialen i kunskapsunderlaget publiceras under juni 2020 på adressen https://stm.fi/sv/reform-av-den-sociala-tryggheten

Dessutom beslöt kommittén att i september 2020 ordna ett online-evenemang om social trygghet som är öppet för alla.

Kommittén för social trygghet godkände principerna för sitt arbete och drog upp riktlinjer för ersättarnas roll i enlighet med bilagorna. Kommittén för social trygghet sammanträdde måndagen den 8 juni 2020.

Ändringar i presidiet för kommittén för social trygghet

Statsrådet utsåg den 4 juni 2020 social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Heli Backman till 2:a vice ordförande i kommittén för social trygghet. Direktör Liisa Siika-aho övergår till kommitténs 3:e vice ordförande.

Samtidigt bytte direktör Essi Rentola och direktör Hannu Ijäs uppgifter sinsemellan. Essi Rentola blev ordförande för sektionen för forskning och utvärdering och Hannu Ijäs blev ordförande för förvaltningssektionen.

Mötesmaterialet (på finska)

Mer information

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber kanslichefen ringa upp)
Heli Backman, avdelningschef  tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Pasi Moisio, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228

E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisios adress.

Tillbaka till toppen