Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som gäller överföringen av ansvaret för det grundläggande utkomststödet till FPA träder i kraft 1.1.2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 14.32
Pressmeddelande 231/2016

Från ingången av 2017 har Folkpensionsanstalten ansvaret för beviljande och utbetalning av grundläggande utkomststöd. Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas dock även i fortsättningen av kommunen. Eftersom både Folkpensionsanstalten och kommunerna i fortsättningen har behörighet i fråga om utkomststödet, kommer även ansöknings- och myndighetsprocesserna i anslutning till utkomststödet att preciseras från ingången av nästa år. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagändringarna i fråga den 9 december.

Syftet med ändringen är att Folkpensionsanstalten och kommunerna ska kunna arbeta flexibelt, administrativt sett effektivt och i ett nära samarbete. Folkpensionsanstaltens skyldighet att ge klienterna vägledning och information växer liksom skyldigheten att identifiera klientens behov av socialvård. Efter reformen framhävs betydelsen av kommunernas sociala arbete. Grunderna för när utkomststöd kan beviljas och strukturen på stödet förblir i huvudsak likadana som tidigare.

Lagändringarna gäller arbetsfördelningen mellan Folkpensionsanstalten och kommunen i fråga om ansökan om utkomststöd och överföring av en ansökan från Folkpensionsanstalten till kommunen. Bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter gäller framöver Folkpensionsanstalten på samma sätt som de enligt lagstiftningen hittills har gällt kommunen.

Klienter kan med samma ansökan ansöka om både grundläggande utkomststöd som beviljas av Folkpensionsanstalten och kompletterande eller förebyggande utkomststöd som beviljas av kommunen. Folkpensionsanstalten är  skyldig att på klientens begäran överföra klientens ansökan om utkomststöd till kommunen. Därtill ska en ansökan som överförs gälla andra utgifter än sådana utgifter som täcks med grunddelen eller betraktas som övriga grundutgifter. I övriga fall ska klienten själv rikta ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd till kommunen. Ändringen förhindrar  att onödiga ansökningar överförs från Folkpensionsanstalten till kommunen.

Kommunen kan för att trygga brådskande och nödvändig hjälp i undantagsfall bevilja utkomststöd utan att Folkpensionsanstalten först har bedömt och avgjort klientens rätt till grundläggande utkomststöd. Därigenom säkerställs att klienten får hjälp i akuta krissituationer och i exceptionella situationer utanför Folkpensionsanstaltens öppettider.

I övergångsbestämmelserna preciseras lösningar för olika situationer under övergångsperioden. Även bestämmelserna om det elektroniska ersättningsförfarandet mellan Folkpensionsanstalten och apoteken ändras vid årsskiftet. En annan ny bestämmelse är att uppgifter om boendet ska få överföras elektroniskt från hyresvärdar till Folkpensionsanstalten.

Lagändringarna gäller lagen om ändring av lagen om utkomststöd, lagen om utkomststöd, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om främjande av integration, barnskyddslagen och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter.

Ytterligare information:

Susanna Rahkonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 215

Tillbaka till toppen