Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Arvoden och ersättningar för familjevård 2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2017 11.52
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård ändras från och med 1.1.2018.

Vårdarvodets minimibelopp stiger till 785,16 euro.

Vårdarvodets minimibelopp enligt 16 § i familjevårdslagen (263/2015) höjs per person i familjevård till 785,16 euro per kalendermånad från och med 1.1.2018.
Sedan 1.7.2016 har vårdarvodets minimibelopp enligt familjevårdslagen varit 775,00 euro per månad. Beloppet av vårdarvoden justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 är 1,389 och den som fastställts för år 2018 är 1,391. Därmed höjs vårdarvodets minimibelopp med 0,14 procent jämfört med nivån för år 2017 från och med 1.1.2018.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet på 785,16 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.
Om man i ett uppdragsavtal har kommit överens om att vårdarvodet är högre eller lägre än minimibeloppet höjs vårdarvodets belopp på grund av indexjustering med 0,14 procent från och med 1.1.2018.

Kostnadsersättning och startersättning

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare ska enligt 19 § i familjevårdslagen justeras kalenderårsvis vid ingången av året i enlighet med den årliga ändringen av levnadskostnadsindex för oktober föregående år (oktober 1951=100). Poängtalet för levnadskostnadsindex för oktober 2016 var 1920 och 1931 för oktober 2017. Poängtalet har stigit med cirka 0,57 procent. Ersättningarnas minimibelopp enligt familjevårdslagen ska nu justeras så att det motsvarar förändringen av poängtalet för levnadskostnadsindex.

Från och med 1.1.2018 är kostnadsersättningens minimibelopp enligt 17 § i familjevårdslagen 413,87 euro. Även andra kostnadsersättningar än kostnadsersättningens minimibelopp ska justeras så att de motsvarar förändringen av poängtalet för levnadskostnadsindex från och med 1.1.2018.

Även startersättningens maximibelopp enligt 18 § i familjevårdslagen ska justeras så att det motsvarar förändringen av poängtalet för levnadskostnadsindex. Från och med 1.1.2018 är startersättningens maximibelopp 2 939,26 euro per person i familjevård.

För mer information

Kirsi-Maria Malmlund, jurist, tfn 029 516 3073, [email protected]

Tillbaka till toppen