Hoppa till innehåll
Media

Pasi Pohjola: Det bästa sättet att undvika coronavirussmitta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2020 15.32 | Publicerad på svenska 9.6.2020 kl. 16.17
Kolumn
Pasi Pohjola

Under den senaste tiden har det pågått en livlig debatt om behovet att använda ansiktsskydd. Debatten har för det mesta byggt på kunskap och vetenskapliga bevis, men i vissa fall har informationen också använts selektivt och lett övertolkningar. Frågan har tyvärr inte heller i någon större grad diskuterats med hänsyn till det aktuella epidemiläget här hos oss eller i förhållande till de primära metoderna för att förhindra smitta.

Både WHO och ECDC har betonat att de primära metoderna för att förhindra coronavirussmitta är att hålla avstånd till andra människor och iaktta god hand- och hosthygien. Dessa metoder minskar smitta i alla skeden av epidemin. ECDC konstaterade den 8 juni att ansiktsskydd kan användas som en sekundär metod då man inte kan säkerställa de primära medlen för att förhindra smitta, men betonade dock också att det enbart finns svaga vetenskapliga belägg för att rekommendera omfattande användning av ansiktsskydd.

WHO uppdaterade sin rekommendation om användning av ansiktsskydd den 5 juni. Enligt uppdateringen rekommenderas användning av ansiktsskydd i en utmanande epidemisituation som tilläggsmetod för att förhindra spridning av smitta. WHO:s rekommendation gäller alltså en epidemisituation där antalet nya infektioner är stort och ökar snabbt och där smittkällan och smittkedjorna inte kan spåras.

I de länder där epidemiläget är på ovan nämnda sätt utmanande, rekommenderar WHO att medborgarna använder ett ansiktsskydd av tyg då fysiskt avstånd och god hygien inte kan tryggas. WHO betonar dock i sin uppdaterade anvisning att det inte finns några direkta vetenskapliga bevis på att medborgarnas användning av ansiktsskydd ger en skyddseffekt. Dessutom bör man i de nationella anvisningarna väga fördelarna mot nackdelarna när det gäller en mer omfattande användning av ansiktsskydd.

Mer forskning behövs

Det finns omfattande bevis på att fysiskt avstånd och hygien har en nyckelroll när det gäller att förebygga smitta. Däremot finns det inte liknande belägg om nyttan av att medborgarna använder ansiktsskydd. Detta framgår också av den metaanalys som publicerades i den medicinska publikationen The Lancet. I analysen lyfter man fram de starka vetenskapliga bevisen på hur stor inverkan fysiskt avstånd har på att förebygga smitta. I artikeln efterlyses dessutom randomiserade undersökningar av vilken inverkan användning av sådana ansiktsskydd som inte är avsedda för hälso- och sjukvård har på förebyggande av smitta i en vardagsmiljö.

I vissa länder har befolkningen ålagts eller rekommenderats att använda ansiktsskydd och i andra används de främst för att visa hänsyn till andra människor. I de nordiska länderna har man avhållit sig från att ge rekommendationer om användning av ansiktsskydd. I de olika europeiska länderna har epidemiutvecklingen varit ganska likartad oberoende av vilket beslut som fattats i fråga om ansiktsskydd. Sannolikt kan vi först i efterhand bedöma om en omfattande användning av ansiktsskydd har inverkat på utvecklingen av epidemiläget.

Pasi Pohjola

direktör

Social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen