Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Viljami Hätönen:
Jourhjälp 116117 är en bra och meningsfull arbetsplats

Social- och hälsovårdsministeriet 13.12.2018 11.11
Kolumn

Verksamhetsområdet för tjänsten Jourhjälp 116117, en tjänst för rådgivning och handledning inom social- och hälsovården, utvidgas vid årsskiftet, så att det täcker hela Nyland. För närvarande är tjänsten tillgänglig i tre sjukvårdsdistrikt.

Även i Södra Karelen och Norra Savolax går det att ringa till numret, och i början av 2019 kommer även några andra områden med i verksamheten. Målet är att tjänsten tas i bruk i hela Fastlandsfinland under 2019.

Genom att ringa till Jourhjälp 116117 kan människor få råd och handledning i brådskande situationer som inte är några egentliga nödsituationer. För dem som jobbar vid Jourhjälpen innebär detta ett betydelsefullt och utmanande arbete, där man hjälper människor i behov av hjälp. I nödsituat-ioner är det även i fortsättningen alltid nödnumret 112 som ska kontaktas.

Medan tjänsten Jourhjälpen tas i bruk är det sjukvårdsdistrikten som ordnar den. Enligt den riktlinje som ministerarbetsgruppen för reformer stakade ut i juni ska landskapen dock ta över ansvaret för att ordna tjänsten. 

Vid Jourhjälpen hänvisar yrkespersoner till rätt slags hjälp

Vid Jourhjälpen tas samtalen emot av personer som är utbildade inom hälso- och sjukvård. Vid utvecklandet av verksamheten har de befintliga strukturerna inom hälso- och sjukvårdens joursystem använts som bas. Så har man gått till väga för att det är lättare och snabbare att inleda ny slags verksamhet genom att bygga på en färdig grund. Samtidigt måste man vara öppen för utvecklingsmöjligheter och inte låsa sig vid nuvarande verksamhetsmodeller. Det viktigaste för den som ringer till Jourhjälpen är att hen får tillräckligt med hjälp och eventuellt en lösning på det problem som hen upplever som brådskande.

Servicehandledning är en term som man sällan hör i samband med jourverksamhet. Vid servicehandledning stärks egenmakten hos en klient eller patient inom social- och hälsovården, och hens egna resurser eller nätverk utnyttjas för att hen ska klara en utmanande livssituation. Vid Jourhjälpen tillhandahålls servicerådgivning, vilket i bästa fall innebär att man identifierar problemet hos den som ringer och genast hänvisar hen till rätt tjänst.

Målet är att undvika att den som ringer bollas fram och tillbaka

De som jobbar vid Jourhjälpen måste därför kunna identifiera människors olika servicebehov. Dessutom måste de känna till servicesystemet i den egna regionen. När verksamheten bedrivs enligt samserviceprincipen förutsätts också flexibilitet i systemet samt nya slags verksamhetssätt. Målet är att undvika att den som ringer bollas fram och tillbaka och att hitta lösningar som utgår från den enskilda människan. Gemensamma verksamhetsprinciper, kriterier för att hänvisa till en annan tjänst och en verksamhetsmodell för hänvisandet bör planeras tillsammans med övriga lokala aktörer. Exempelvis i fråga om socialservicen innebär detta att de som jobbar vid Jourhjälpen får utveckla sin kompetens för att klara av att identifiera sociala problem. Dessutom bör det kommas överens om de kriterier utifrån vilka kunden hänvisas till en bedömning av servicebehovet.

Fungerande servicekedja redan från början

Att arbeta enligt samserviceprincipen innebär mera ansvar. Att hänvisa den som ringer till rätt tjänst i ett tidigt skede och med låg tröskel kan kännas som ett lätt och snabbt beslut jämfört med den hektiska vardagen vid en hälso- och sjukvårdsjour. Om kundens servicekedja dock tack vare Jourhjälpen börjar någon helt annanstans än vid den egentliga akutmottagningen, har detta stor betydelse för hela social- och hälsovårdssystemet. När kunden får stöd så att hen kan lösa sitt problem med egna resurser, kan problemet lösa sig utan att hen över huvud taget behöver besöka en akutmottagning. Även om den som ringer till Jourhjälpen slutligen hänvisas till olika tjänster, skadar det knappast om det sociala skyddsnätet av anhöriga har stärkts eller om besvär har lindrats med receptfria läkemedel redan på förhand.

För detta arbete behövs de bästa, mest motiverade och kunniga medarbetarna

Att handleda och ge råd till dem som ringer till Jourhjälpen är garanterat ett minst lika utmanande arbete som att arbeta inom den prehospitala akutsjukvården eller vid en akutmottagning. Att man inte möter kunden ansikte mot ansikte och att det saknas behandlings- och undersökningsinstrument måste vid Jourhjälpen ersättas med ett människonära bemötande, kommunikationsförmåga och breda kunskaper om behandling av akuta problem. Att hänvisa kunden till en akutmottagning för kontroll är alltid ett alternativ som kan tillgripas. Till Jourhjälpen ringer människor dock just för att hjälp och lindring ska kunna inledas snabbt, effektivt och under handledning av en yrkesperson. För detta arbete behövs de bästa, mest motiverade och kunniga medarbetarna. Välbefinnandet hos de som ringer och prislappen på lösningen på deras problem är beroende av dessa medarbetare.

Viljami Hätönen
Projektkoordinator för Jourhjälp 116117